HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านละกอ


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020021@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-5618-4177
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  259 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  7.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ว่าที่ร.ต.สัญญา เขียวปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ศิริพร จัตตุกูล ครู ชำนาญการ
3. นางชุติกาญจน์ น้อมสำโรง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.เกษร แต้วกระโทก ครู ชำนาญการ
5. นางวาสนา ทิศกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.อารีย์ ทิศกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางกัญญลักษณ์ ศิริฐาภัทรวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.สำเนาว์ แตงอยู่ ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.จิราพร ปัญญารัตนานนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นางภัทรา แสงพรหม ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางอรณี กระจ่างโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นายเวคิน วังคะฮาต ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.ธีระดา ทับกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14. นายอุดม ลีลาน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ
15. น.ส.พิชญดา มณีวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. นายอาทิตย์ อาจกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
17. น.ส.สุกัญญา แสนศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางไอยวริญห์ พินโคกสูง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
2. นายสุรัตน์ ยอดสิงห์ นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่