HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านช่องโค


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านช่องโค ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020020@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  2.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางบุสบัน เต็งกิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายรณชัย ธูปพุดซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางอินธิรา พันธุ์วงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางอรุณี ทบธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ โสมกูล ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวน้ำทิพย์ ชั่งเลื่อย ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่