HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม


ที่ตั้ง  หมู่ 12 โนนตาพรม ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020019@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  101 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  13.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 2
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางจารุนิภา ชลธารฤทธา ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางสวรส จันทร์แทน ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายบุญล้ำ สงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.ปัทมา มิถานนท์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.ตรีรัตน์ ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางบังอร นากระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่