HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดเหมสูง


ที่ตั้ง  หมู่ 1 เหมสูง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020017@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-1165-1422
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  110 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายทนงศักดิ์ ยศกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.กัลยา สุขเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.กัญจน์รัชต์ สุขกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางเกสร สุนทรวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายธรรมานุวัฒน์ ฝายสำโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.พรทิพย์ แก่นพะเนาว์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.พัชรินทร์ ตุ่มงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
8. นายวรรธนศิลป์ ศรีเนาวรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.มุทิตา พันหล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ ครสวรรค์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวศิริวรรณ โนนโพธิ์ พนักงานราชการ
3. นางสาววนิดา กลิ่นทองหลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่