HRIS@Korat2

โรงเรียนรัฐการุณวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 2 โนนนางฝ้าย ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020016@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายปริญญา โพธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-2751-1681
ผู้บริหารและครู  11 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  229 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  10.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 4
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายปริญญา โพธินา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ธรรมชาติ ธงชัยไตรวัฒน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายอลงกรณ์ อุตชี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายกฤษฎาง ภัทรปรีดาพงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.พัชรี ทุมเที่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นายธิติ อินาวัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.อลิสา ชั่งเลื่อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. นายไพทูรย์ พืชทองหลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.ไอระดา โมห้างหว้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.รัชตะวัน สืบพิมาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
11. น.ส.นฤมล ม่วงทำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวายุ พูนศรี นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวสาวิณี นาทองหลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่