HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านทองหลาง


ที่ตั้ง  หมู่ 4 ทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020015@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  32 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.นงนลิน ขาวจันทร์คง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. น.ส.สุธิดา แก้วเมืองกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายถนอม เข็มจีนมะดัน นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวเดือนเพ็ญ รักพวกกลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่