HRIS@Korat2

โรงเรียนหนองพลวงพิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองพลวง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020013@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประเสริฐ นันกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-6209-2577
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  110 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  5.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประเสริฐ นันกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางนิสา ไชยสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
3. ส.ท.ชัชวาล ไชยสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางปิยรัชต์ ภรณ์พรรณพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายไวยวรรณ แย้มวิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางสุนันทา ศรีท้วม ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นายวิชาญ พิมพารัตน์ ครู ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเนื่อง ทิศกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวสุนทรี อินทรจิตต์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่