HRIS@Korat2

โรงเรียน


ที่ตั้ง   ตำบล อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  1 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน   คน
จำนวนห้องเรียน   ห้อง
ระยะทางถึง สพท.   กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.   กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่   543


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ตำแหน่งว่าง ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวกรุณา ใยใหม พนักงานราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นางปาริฉัตร รักจังหวัด ลูกจ้างสำนักงาน สพป.นม.2
3. นายสุรชัย สวัสดี ลูกจ้างสำนักงาน สพป.นม.2
4. นางสาวสมพร หมายรอกลาง ลูกจ้างสำนักงาน สพป.นม.2

แผนที่