HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านหนองนกกวัก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020012@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสราญรัตน์ ชิโกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-0353-5515
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  118 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  8.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสราญรัตน์ ชิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.อทิตา ศรีสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางบัวชุม บุญมาหนองคู ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางสุมาลี พันธ์พล ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางมัลนิกา ติชัยพะเนา ครู ชำนาญการ
6. นางศิรินันท์ วรสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.ปาริฉัตร ผาทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายมนัส ทิศกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นายธนากร เสาแก้ว พนักงานราชการ
3. นายสิปปนนท์ สอนจันดา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่