HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์


ที่ตั้ง  หมู่ 2 โนนพฤกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020010@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเสน่ห์ ธีระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1999-9830
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  88 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  3.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.50 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 1
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเสน่ห์ ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางลำเพย ใจเจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายสุรศักดิ์ หงำกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางเยาวลักษณ์ พงษ์พิเดช ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.รุ่งทิพย์ สะโลรัมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจุฑารัตน์ ช่องพิมาย พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นางสาวมนัสวรรณ คำจาด ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่