HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านหัวนาคำ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020006@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1185-5353
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  112 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  34.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  33.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสมจิตร เจริญศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางเกษร ยิ้มผุ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.อุบลวรรณ สุวรรณทา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นายกฤษณพล ราษี ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางหนูเล็ก ตานา ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.ชิดชนนี เพลียนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเสมียน สิทธิสังข์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวภควดี พงษ์สีดา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่