HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านพระนารายณ์


ที่ตั้ง  หมู่ 3 พระนารายณ์ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020004@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  12 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  121 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางน้องนุช บัวภา ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายปัญญาณัฏฐ์ ณัธญาธรนินท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายสัญญา เทพศรีดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.เบญจมาศ ใจตรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.ขนิษฐา สมรูป ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.สาวิตตรี พรหมบึงลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.ปรียาพร อึ้งวานิช ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.อรวรรณ พระไตรยะ ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นางจิรภา สมนาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.วรรณิศา สังข์แก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
11. น.ส.สุขจิต อุปสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
12. น.ส.นุชจรีย์ โข่พิมาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวณัฏฐนิษฐา ปีลาตรี พนักงานราชการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ เทิ่งกระโทก ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
3. นางสาวไสว แสงจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นายอรรถวุฒิ ลารคร นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
5. นางสาวสริตา กองไธสง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่