HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020003@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  27 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายคำรณ เจริญศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายอารมย์ นิตย์ด่านกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุมาลี โชติชุม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
2. นายธนชิต บุญเจือ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่