HRIS@Korat2

โรงเรียนไทรทอง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านคลองเมือง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020001@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-8585-5001
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  94 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  32.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  32.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ จักราช 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ภัทรวดี ชุดไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางอนงค์ลักษณ์ ประยูรหาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายวัชพล พระไตรยะ ครู ชำนาญการ
5. น.ส.ชิตวรรณ ฝ่ายเทศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นางลำแพน ทิศกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.ปาจรีย์ เรืองมะเริง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสิริวิมล เทพศรีดา ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นายไมล์ อินนา นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางสาวฐิติพรรณ สุวรรณทา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่