HRIS@Korat2

ผู้บริหารโรงเรียน >> ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง 29 โรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ สถานะ
1. บ้านทองหลาง จักราช -
2. บ้านทรัพย์เจริญ จักราช -
3. บ้านพระนารายณ์ จักราช -
4. วัดหินมงคล จักราช -
5. บ้านโนนตาพรม จักราช -
6. บ้านช่องโค จักราช -
7. อรพิมพ์วิทยา จักราช -
8. บ้านโกรกไม้แดง จักราช -
9. วัดหนองนกคุ่ม จักราช -
10. บ้านบึงไทย โชคชัย -
11. โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย -
12. บ้านบิง โชคชัย -
13. บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย -
14. บ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย -
15. บ้านหนองปรึก โชคชัย -
16. บ้านคลองสารเพชร หนองบุญมาก -
17. บ้านสระมะค่า หนองบุญมาก -
18. บ้านหนองจาน หนองบุญมาก -
19. บ้านซ่าเลือด ห้วยแถลง -
20. บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง -
21. บ้านโคกพลวง ห้วยแถลง -
22. บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ห้วยแถลง -
23. บ้านจอมศรี ห้วยแถลง -
24. บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ห้วยแถลง -
25. วัดหนองนา ห้วยแถลง -
26. รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง -
27. บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง -
28. บ้านหนองโสน ห้วยแถลง -
29. ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ -