HRIS@Korat2

ผู้บริหารโรงเรียน >> ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนว่าง 23 โรงเรียน

โรงเรียน อำเภอ สถานะ
1. บ้านทองหลาง จักราช -
2. บ้านทรัพย์เจริญ จักราช -
3. บ้านพระนารายณ์ จักราช -
4. วัดหินมงคล จักราช -
5. บ้านโนนตาพรม จักราช -
6. บ้านช่องโค จักราช -
7. อรพิมพ์วิทยา จักราช -
8. บ้านโกรกไม้แดง จักราช -
9. บ้านบึงไทย โชคชัย -
10. โชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย -
11. บ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย -
12. บ้านหนองปรึก โชคชัย -
13. บ้านหนองจาน หนองบุญมาก -
14. บ้านซ่าเลือด ห้วยแถลง -
15. บ้านโนนขี้ตุ่น ห้วยแถลง -
16. บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ห้วยแถลง -
17. บ้านจอมศรี ห้วยแถลง -
18. บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ห้วยแถลง -
19. วัดหนองนา ห้วยแถลง -
20. รักชาติประชาบำรุง ห้วยแถลง -
21. บ้านโคกสะอาด ห้วยแถลง -
22. บ้านหนองโสน ห้วยแถลง -
23. ภูทองวิทยา เฉลิมพระเกียรติ -