• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 39 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน
  โรงเรียนบ้านดอน
  โทร 08-1049-7845 kulsiri.an@korat2.go.th
  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
  โทร 08-6261-9046 nuengrutai.pa@korat2.go.th
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านบึงไทย
  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
  โรงเรียนบ้านบึงพระ
  นายมงคล สายยศ
  โรงเรียนวัดพะโค
  ว่าง
  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านบิง
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
  นายวุฒินันท์ หลงพิมาย
  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
  นายวิทูล เฉียบกระโทก
  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
  นายนิกร เพ็งลี
  โรงเรียนบ้านตูม
  โทร 08-1739-6229 nikron.pe@korat2.go.th
  นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง