• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 39 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายบรรจบ ชวนสุข
  โรงเรียนบ้านดอน
  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว
  นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านบึงไทย
  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย
  โรงเรียนบ้านบึงพระ
  ว่าง
  โรงเรียนวัดพะโค
  นายจำรัส บุญเชื่อง
  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
  นายนฐกร แสงจันทร์
  โรงเรียนบ้านบิง
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์
  น.ส.มยุรีย์ เนตรศิลานนท์
  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์
  นายสราวุธ รุณชัยศรี
  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
  นายวิทูล เฉียบกระโทก
  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
  นายนิกร เพ็งลี
  โรงเรียนบ้านตูม
  โทร 08-1739-6229 nikron.pe@korat2.go.th
  นายบุญเอื้อ นาคใหม่
  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง