• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 20 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์
  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
  นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
  โรงเรียนบ้านกรูด
  นายวิทยา จิตเงิน
  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
  นายชวาล สุดเวียง
  โรงเรียนโนนตาวิทย์
  นายสุนัย บรรจงรอด
  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา
  นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์
  โรงเรียนเพชรมาตุคลา
  นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
  โรงเรียนพิมานประชาสันต์
  โทร 06-3765-8181 sutthiruk.ch@korat2.go.th
  นายประสงค์ ชูใจ
  โรงเรียนชุมชนวัดรวง
  นายสุนันท์ คำกอง
  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์
  นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย
  โรงเรียนวัดสลักได
  นายสุวิชช์ แก้วโกมุท
  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
  นายเทวินทร์ แจ้งไพร
  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ
  นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์
  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา
  นายฐณัฐ เกรัมย์
  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
  นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก
  โทร 06-3626-9747 thammarat.ra@korat2.go.th
  นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย
  โรงเรียนบ้านหนองยาง
  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
  โรงเรียนบ้านกันผม
  นายประสิทธิ์ เดชครอง
  โรงเรียนบ้านพระพุทธ
  นายเศรษฐเมธ พรมวัง
  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา
  โทร 08-6877-1653 setthamet.ph@korat2.go.th
  นายสายยนต์ อ่อนคำสี
  โรงเรียนภูทองวิทยา