• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 46 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายวีรชัชช์ นิลทวี
  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
  นายอาริยะ วาทไธสง
  โรงเรียนบ้านโนนทอง
  นายสำราญ ฝากไธสง
  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
  นายประสาท แป้นนางรอง
  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
  ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ
  โรงเรียนบ้านสระแก้ว
  นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์
  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านท่าลี่
  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด
  น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา
  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี
  นายอุดม สุภารี
  โรงเรียนบ้านห้วยแคน
  นางประดับ กุมาลา
  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
  นางจันทร์จิรา วาปีทะ
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  นายสิทธิชัย อรรคบุตร
  โรงเรียนบ้านโคกพลวง
  นางสุชาดา คำเสียง
  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
  โทร 04-4399-055 suchada.kh@korat2.go.th
  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
  โรงเรียนบ้านเมืองรัง
  นายสากล พันธ์สวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
  นายอัครเดช ไชยโยราช
  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา
  น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก
  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
  นายสะอาด ระติเดช
  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา
  นายสามารถ ขวัญใจ
  โรงเรียนบ้านจอมศรี
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
  นายฉลอง จันทร์ลอย
  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่
  นายสุรทิน โตหมื่นไวย
  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
  โทร 08-6244-6168 suratin.to@korat2.go.th
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
  ว่าง
  โรงเรียนวัดหนองนา
  นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
  โรงเรียนบ้านนาตะคุ
  นายสหพันธ์ เปาจันทึก
  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น
  โทร 09-6306-5633 sahaphan.pa@korat2.go.th