• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 45 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายวีรชัชช์ นิลทวี
  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย
  น.ส.ศิริพร วีระชัยรัตนา
  โรงเรียนบ้านโนนทอง
  นายบัญชา ท่าทอง
  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
  นายประสาท แป้นนางรอง
  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
  ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ
  โรงเรียนบ้านสระแก้ว
  โทร 08-7869-4677 suwit.bo@korat2.go.th
  นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์
  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
  นายสำราญ ฝากไธสง
  โรงเรียนบ้านท่าลี่
  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด
  น.ส.จงจิตต์ จงปัตนา
  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น
  นายอุดม สุภารี
  โรงเรียนบ้านห้วยแคน
  นางประดับ กุมาลา
  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
  นางจันทร์จิรา วาปีทะ
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  นายสิทธิชัย อรรคบุตร
  โรงเรียนบ้านโคกพลวง
  โทร 09-0271-6200 sitthichai.ak@korat2.go.th
  นางสุชาดา คำเสียง
  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
  โทร 04-4399-055 suchada.kh@korat2.go.th
  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
  โรงเรียนบ้านเมืองรัง
  โทร 08-9846-2954 somsak.ch@korat2.go.th
  นายสากล พันธ์สวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
  นายอัครเดช ไชยโยราช
  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา
  น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก
  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
  นายสะอาด ระติเดช
  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา
  นายสามารถ ขวัญใจ
  โรงเรียนบ้านจอมศรี
  นายสมดี พรหนองแสน
  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
  นายฉลอง จันทร์ลอย
  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่