• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 26 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน
  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
  นายอนุชิต ป่วงกระโทก
  โรงเรียนบ้านถนนหัก
  นางภู่เพชร บุญดี
  โรงเรียนบ้านสระซาง
  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
  นายสมพร พานอิ่มมะเริง
  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
  นายปกรณ์ ชาติประสพ
  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร
  นางรมิตา สีมาพล
  โรงเรียนบ้านบุกระโทก
  น.ส.มนสิการ แดขุนทด
  โรงเรียนบ้านสระมะค่า
  นายชาญณรงค์ มากพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  นายบัญชา ชิณศรี
  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
  นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านพระ
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านสารภี
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านยอกขาม
  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
  นายสงวน มูลนิธิธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
  โรงเรียนบ้านหนองไทร
  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
  นายสมเด็จ ภิญโญยาง
  โรงเรียนเทียมนครวิทยา
  น.ส.สุธาสินี สว่างศรี
  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
  โทร 08-1761-2068 sutasinee.sa@korat2.go.th
  นายมนชัย เยื่องกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองสะแก
  นายเสรี เจริญกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
  นายสุริยา แสนท้าว
  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
  นางสุพรรนณี วิมลธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองจาน