• ผู้บริหารโรงเรียน อำเภอ จำนวน 26 ราย | แสดงเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมด
  ** ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนอีเมล์ สพป.นครราชสีมา เขต2 http://gsuite.korat2.go.th
  ว่าง
  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ
  ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ พรมสู
  โรงเรียนบ้านถนนหัก
  นางภู่เพชร บุญดี
  โรงเรียนบ้านสระซาง
  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ
  นายอุทัย เหตุผล
  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
  นายปกรณ์ ชาติประสพ
  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร
  นางรมิตา สีมาพล
  โรงเรียนบ้านบุกระโทก
  น.ส.มนสิการ แดขุนทด
  โรงเรียนบ้านสระมะค่า
  นายชาญณรงค์ มากพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  นายบัญชา ชิณศรี
  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
  นายอนุชิต ป่วงกระโทก
  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก
  โทร 08-1999-4634 supphadit.bo@korat2.go.th
  นางมิ่งขวัญ บูรณปรีชา
  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน
  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง
  โรงเรียนบ้านพระ
  นายสมพร พานอิ่มมะเริง
  โรงเรียนบ้านสารภี
  นายสิทธิพล รักษา
  โรงเรียนบ้านยอกขาม
  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง
  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
  นายสงวน มูลนิธิธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
  โรงเรียนบ้านหนองไทร
  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก
  นายสมเด็จ ภิญโญยาง
  โรงเรียนเทียมนครวิทยา
  นางอภิสรา สธนเสาวภาคย์
  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย
  นายมนชัย เยื่องกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองสะแก
  นายเสรี เจริญกลาง
  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
  นายสุริยา แสนท้าว
  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า
  นางสุพรรนณี วิมลธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองจาน