HRIS@Korat2


เลือกสถานศึกษาสำหรับแสดงข้อมูล  
โรงเรียน บ้านหนองปรึก ที่ตั้ง หมู่ 15 หนองปรึก ตำบล ทุ่งอรุณ อำเภอ โชคชัย จังหวัด นครราชสีมา 30140
รูปแบบการจัดการศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง

แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563

รายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรียนและนักเรียน
ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
อนุบาล 1 0 0
อนุบาล 2 1 13
อนุบาล 3 1 9
รวมก่อนประถมศึกษา 2 22
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 7
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 10
รวมประถมศึกษา 6 49
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 9
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 9
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 9
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0
รวมมัธยมศึกษา 3 27
รวมทั้งสิ้น 11 98

อัตรากำลังครูและลูกจ้าง
ครูตามเกณฑ์ ครูตาม จ.18 ขาด/เกิน ครูช่วยราชการ ครู
มีจริง
ขาด/เกิน
ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม เข้า ออก
1 0 5 6 1 0 8 9 3 0 0 9 +3 (50.00%)
:: มีครูปฏิบัติการสอนจริง 9 คน  | แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู ตาม จ 18 (รวมตำแหน่งว่าง) จำแนกตามสาขาวิชาเอก