HRIS@Korat2

 • ข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษา >> อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

  เลือกสถานศึกษาสำหรับแสดงข้อมูล  
  โรงเรียน บ้านกันผม ที่ตั้ง หมู่ 1 บ้านกันผม ตำบล พระพุทธ อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครราชสีมา 30230
  รูปแบบการจัดการศึกษา อนุบาล-ประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าง

  แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2563

  รายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรียนและนักเรียน
  ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
  อนุบาล 1 1 7
  อนุบาล 2 1 13
  อนุบาล 3 1 9
  รวมก่อนประถมศึกษา 3 29
  ประถมศึกษาปีที่ 1 1 15
  ประถมศึกษาปีที่ 2 1 10
  ประถมศึกษาปีที่ 3 1 15
  ประถมศึกษาปีที่ 4 1 12
  ประถมศึกษาปีที่ 5 1 11
  ประถมศึกษาปีที่ 6 1 11
  รวมประถมศึกษา 6 74
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0
  รวมมัธยมศึกษา 0 0
  รวมทั้งสิ้น 9 103

  อัตรากำลังครูและลูกจ้าง
  ครูตามเกณฑ์ ครูตาม จ.18 ขาด/เกิน ครูช่วยราชการ ครู
  มีจริง
  ขาด/เกิน
  ผอ. รอง ครู รวม ผอ. รอง ครู รวม เข้า ออก
  1 0 6 7 1 0 6 7 0 0 0 7 0 (0.00%)
  :: มีครูปฏิบัติการสอนจริง 7 คน  | แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู ตาม จ 18 (รวมตำแหน่งว่าง) จำแนกตามสาขาวิชาเอก