HRIS@Korat2ข้อมูลรางวัลและผลงาน ค้นพบ 1,018 รายการ  | จำแนกข้อมูลรายโรงเรียน |   

รางวัลทั้งหมด | ระดับนานาชาติ | ระดับชาติ | ระดับภาค | ระดับเขตตรวจราชการ | ระดับจังหวัด
ปี
รางวัลระดับ
ชื่อรางวัล/ผลงาน
หน่วยงานที่มอบ มอบให้ รายละเอียด
พ.ศ.2566

ระดับชาติ

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 นายอนนท์ หาญโกรธา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสมาอุปถัมภ์
พ.ศ.2566

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปี2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566 จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายละ 14 รางวัล และบุคลการ ในสพป.นครราชสีมา เขต 2จำนวน 7 รางวัล (รวมทั้งสิ้นจำนวน 244 ราย) สพป.นครราชสีมา เขต 2
พ.ศ.2566

ระดับชาติ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชาติวิทยา / วัดหนองนกคุ่ม / ชลประทานบ้านกอโจด / บ้านบึงพระ / บ้านสารภี / บ้านหนองยาง
พ.ศ.2566

ระดับชาติ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 รางวัล เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 149 โรงเรียน
พ.ศ.2566

ระดับชาติ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 รางวัล เหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 โรงเรียน
พ.ศ.2566

ระดับชาติ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 รางวัล เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 โรงเรียน
พ.ศ.2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 1.นายอนนท์ หาญโกรธา ร.ร.เสมาอุปถ้มภ์ ระดับมัธยมศึกษา 2.นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านท่าตะแบก ระดับปฐมวัย 3. นางสาวสุกัญญา ศรีสันต์ ร.ร.จักราชราษฏร์สามัคคี ระดับประถมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 เสมาอุปถัมภ์/บ้านท่าตะแบก/จักราชราษฏร์สามัคคี
พ.ศ.2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูและบุคลการทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปี2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2565 จำนวน 17 ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายละ 14 รางวัล และบุคลการ ในสพป.นครราชสีมา เขต 2จำนวน 7 รางวัล (รวมทั้งสิ้นจำนวน 245 ราย) สพป.นครราชสีมา เขต 2
2565

ระดับชาติ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 1.นายภิญโญ กันหา รอง ผอ.สพป. 2. นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 3.นางยุภาพร วงษ์จรรยาพร ร.ร.โชคชัยพรมหมบุตรบริหาร 4.นางอรุณรัตน์ ทองดีนอก ร.ร.บ้านพระ คุรุสภา สพป.นม.2/โชคชัยพรหมบุตรบริหาร/บ้านพระ
2565

ระดับชาติ

ครูดีใจดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 นางสาวสายพิน กองกระโทก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2565 (ระดับจังหวัดนครราชสีมา) ครูผู้สอน นางสาวปรียา แก้วเขียว ร.ร.บ้านหนองบอน *** ครูผู้สอน นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง ร.ร.บ้่านหนองบอน *** ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ ร.ร.บ้านหนองบอน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านหนองบอน
2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

คนดีศรีย่าโม นายสุเทพ จันทีนอก ร.ร.ชุมชมบ้านบุสามัคคี**นายอำนาจ บรรจงรอด ร.ร.บ้านพิชิตคเชนทร์**นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ ร.ร.บ้านกันผม**นายสุธน พงศ์สุวรรณ ร.ร.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี**นางรุ้งทอง ศรีจันทร์ ร.ร.บ้านท่าตะแบก**นางอังคณา ภิญโญยาง ร.ร.ชลประทานบ้านกอโจด**นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุล ร.ร.บ้านหลุ่งประดู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา/ สพป.นครราชสีมา เขต 2
2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา นายสมัชชา เจียรณัย จังหวัดนครราชสีมา บ้านบิง
2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัล "รัตนราชสีมา" นายสมัชชา เจียรณัย จังหวัดนครราชสีมา บ้านบิง
2565

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 รางวัล สพป.นครราชสีมา เขต 2
2565

ระดับภาค

รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 (จำนวน 10 รางวัล) ได้แก่ 1. สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย 2. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวสุพิน ทมกระโทก โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อ.โชคชัย 3. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ระดับ ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวผกามาศ เทียบแสน โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 4. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสำราญ มิ่งชัย โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางธนิตา ปัดตาเทสัง โรงเรียนบ้านสระมะค่า อ.ห้วยแถลง 6. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวปรียา แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 7. สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 8. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านทางไกลดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย 9. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.โชคชัย 10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ ได้แก่ นางสาวเฟื่องฟ้า เมฆฉาย โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.นครราชสีมา เขต 1 เจ้าภาพจัดการแข่งขัน)
2565

ระดับชาติ

เสมาพิทักษ์ นางณัฐชญา ดาโม้ รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2565 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองขาม
2565

ระดับชาติ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริ โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)
2565

ระดับชาติ

ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ว่าที่ร้อยตรีหญิง สายตา คำสิงห์นอก ได้รับรางวัล เป็นผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2564

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 1. นางสาวพะเยาว์ ผลุงกระโทก ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม ระดับปฐมวัย 2. นางสาวสายพิน กองกระโทก ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร ระดับประถมศึกษา 3. นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ ร.ร.บ้านลุงเขว้า ระดับมัธยมศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองกระทุ่ม /โชคชัยพรหมบุตรบริหาร / บ้านลุงเขว้า
2563

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 เด็กชายอภิวรรธน์ ปลั่งกลาง จังหวัดนครราชสีมา บ้านด่านพัฒนา
2563

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 เด็กหญิงณภัสสร แต้มกระโทก จังหวัดนครราชสีมา บ้านด่านพัฒนา
2563

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 นางกุหลาบ สุวรรณะ จังหวัดนครราชสีมา บ้านด่านพัฒนา
2563

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 นางวัชรา สลางสิงห์ จังหวัดนครราชสีมา บ้านด่านพัฒนา
2562

ระดับชาติ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรีญเงิน นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ สพฐ. บ้านลุงเขว้า
2562

ระดับชาติ

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชลประทานบ้านกอโจด
2562

ระดับชาติ

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชลประทานบ้านกอโจด
2562

ระดับนานาชาติ

กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชลประทานบ้านกอโจด
2562

ระดับชาติ

กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชลประทานบ้านกอโจด
2562

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านกุดจอกใหญ่
2562

ระดับชาติ

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพฐ. บ้านกุดจอกใหญ่
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา นางอรทัย พรมวัง (ครู) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหยิงนิลาวัลย์ สนิทจันทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงนฐิฐา ดุมใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงวิลาสินี คชช้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงภัทรธิดา นิดกระโทก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงศรัณยา คงพะเนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงชลธิสา ชูคงพะเนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มประโคน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงจีราพร นึกกระโทก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นายธนัช พัธนภาคินทร์ (ครู) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ (ผอ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม นางอรทัย พรมวัง (ครู) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โคกวังวนวิทยา
2562

ระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสวดมนต์แปลไทยระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ นายเศรษฐเมธ พรมวัง สพฐ. บ้านด่านพัฒนา
2562

ระดับชาติ

โรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพฐ. บ้านด่านพัฒนา
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

คนดีศรีคุณธรรมโคราช นายเศรษฐเมธ พรมวัง จังหวัดนครราชสีมา บ้านด่านพัฒนา
2562

ระดับชาติ

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 นายเศรษฐเมธ พรมวัง สพฐ.,มจร.,สคล. บ้านด่านพัฒนา
2562

ระดับชาติ

เป็นผู้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เด็กชายไชยวัฒน์ ท้าวนอก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านด่านพัฒนา
2562

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร สพฐ. บ้านท่าลาดขาว
2562

ระดับภาค

การแข่งขัน Best Practice ครู โครงการโรงเรียนสุจริต นางจุฑามาศ สุขประเสริฐ สพฐ. บ้านตะกุดเครือปลอก
2562

ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรางค์
2562

ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรางค์
2562

ระดับภาค

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนวัดพะโค สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วัดพะโค
2562

ระดับชาติ

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” สถานศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านท่าตะเคียน
2562

ระดับชาติ

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (ระ นายพิเชษฐ วันทากุล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกุดสวาย
2562

ระดับภาค

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 นายพิเชษฐ วันทากุล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกุดสวาย
2562

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

คนดีศรีย่าโม นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา วัดพะโค
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fvu0izcJhiPYj4yNN91wh2FPw2Vk3jmC สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่ผ่านการอบรม ค่ายเยาวชน " คนดีของแผ่นดิน " (เยาวชนไทย หัวใจ Strong) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fYp4D2KlHzvvZZpDZa-ZnVVSO0vvL03u สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mtagCopIJjbJVlj5f13uvd4hd-LNjvmz สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับชาติ

โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yvaa-PxOZdwfIQ_nMkhHgeVnp4Sirp71 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1P1aayIA4sZVnmmJL6Rll4ErU5ujSR7Ib สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YQR002hLjG_3PgQzW1lSfpktl_7shaID สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-Uz2x3VmWM2fHCrTIfJNVkgd5UFzAokI สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1if11-Qq5fu-7HlkFyyy7dxEeCutmxgls สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tYLzFW5EiWJWL0Fx8LtbWyAHQ92FBps9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันอัจฉริยภาพ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13l2_E_cbziLJZP-h4WuypEXYQ78a_90Q สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dFQ53i00UxsYVpuOBc4Cyvy1KJtNc3AD สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VrSlQKzR058vMqKGqDEW2QGnEQV0IJni สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับชาติ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชลประทานบ้านกอโจด
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12WIyAhLpRtVNSS-qPbyeVcCnLpmAozK- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wsP1VTYQ8LHybQNckksxALrVgdiI63oN ธุรการโรงเรียน บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับชาติ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ นักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชลประทานบ้านกอโจด
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) และนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (good Practices) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qE7zhtFXSFCnXsAcEaQGTSPadYuBDW7Q สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17vXf057tjluO282rOpJuVLOjJmKPLURD สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1V_8g0p7HUjML3P3csAD2Fj2Y62U5cHlO สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-TjOnXq7FYRM4NaIWfxBaMJ26z7qBiOA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EVHPLGZBm_c1kgwqCoXEpvBBpjaNdVII สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โรงเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (บำรุงต้นกล้า) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_xjdVS4d4cxnbQXtbvTyy6B8voXGFpTb สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ty6BWCtE948CSwQCqtaKZ1Rvf70AH9Cc สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z8KegC6RLjlq48N4mtjXKuL1wZ99Kuaw สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iB-KWr5YiWA5G7E9PWFC2HFFVGcuhAPk กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมตัดสิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VPaMzIY0sPvvKPPypSziAKr7xlhse3AW สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทองแข่งขันหุนยนตร์ผสม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xMk1zhd6hY_DtUx4xNQtILMUKHJy6QcG สพป.นม๒ บ้านหนองไทร
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญ์ทองการแข่งขันหุ่นยนตร์ผสม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CNwXrJlzZ8SJz02ni-kBpsUFArl7hXcE สพป.นม๒ บ้านหนองไทร
2561

ระดับชาติ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นางอรทัย พรมวัง (ครู) สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขันหุนยตร์ผสม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FJU_x8WuodrP3CD1ULl-itaZdQBpHe5p สพป.นม ๒ บ้านหนองไทร
2561

ระดับชาติ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายธนัช พัธนภาคินทร์ (ครู) สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนหุ่นยนตร์ผสมระดับเหรียญทอง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SEdF5vjTerA9_J2dj5KySMPi2O5VbkW1 สพป.นม ๒ บ้านหนองไทร
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงสุชาวลี เปาะกระโทก สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HtGMFBilDPG7b-iz4ecjabNz9SslgXDF สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงวิภาวดี แหลมทองหลาง สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์ สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขัน มารยาทยามอย่างไทย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นางอรทัย พรมวัง สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bZ_X0wUgsIQvAVcG7MH5Hyn7UiFxobXH สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1B_bKFMXIZis7ESsteR-ic6p1qXbsXbbc สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kuH-FWGYqhIbD-Ce0AnRqMzOG4TTDf81 สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DrrWf5jRHeOvRcr4Tm4Zw9XOHN7P0Ocv สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kNKZ07FxLYM_BFlJIn9wIv1iYHXezBTE สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ODHWrXA_WJIr08e790Xb3gXrw3IPmL44 สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SgRD6WVmSHc8PpkegZCWynPXa6DqglUm สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ กิจกรรมคุรุชนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผ่านการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้น โรงเรียนคุณธรรม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1js0P4D_-mWL4Wih3eHrpoMFUFw5_3Hny สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการเล่านิทาน บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OZFXGxMYoFb3rBfQwon3JGvNdZG1kdoy สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cGEAzc3t7odIR6dvPqmDnovPJF6_69lH สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IOsZIcHVHgblBK-QpneqZkt9hGmBbl8Y สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13s9poBCK2sT3m70DLrYzFMIP3EKZjUUr สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับนานาชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร สพฐ. บ้านท่าลาดขาว
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Nl973uUs5LzsRtmhC9Dda6So8IyZpMNj สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EHiLI7safbCnIgUeGm0ohAmfXDnAupsh สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการเล่านิทาน บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CIpdokp6HPwilOKeiLsvCwobDk41dYLg สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hSUtfo2375AYgY653wX_RbhXpAm1qs50 สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LKHu0WOKAbx0zKSUBSQ8nWkrIplbFtRt สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณหน่วยราชการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WVOYqnmD5gS9e23g7Y6owC0AhQphph3r กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สถานีตำรวจอำเภอหนองบุญมาก มหาวิ บ้านหนองตะไก้
2561

ระดับชาติ

คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านภาษา(Literacy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ป.3 นักเรียน สพฐ บ้านท่าตะเคียน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iCD76z4EpoVUdlDjKtDDJ74Q8K8ggUq8 สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=112sCM93H4P5KgyL7q0a3VCVenakEwn6M สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1w14jdCGNdlA5qM_3WLytk_mI57b05LZf สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ofX3s_dMfwb_5cysZCtJQ8jZG8GOCbm8 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uJNbEbxXiUctnl7iUL9h4oFShDslyiym สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1P2jfxHxkc_HCv-Ub3PvP_m5X66Sab-LX สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uWEx4pRQcRWLTtUnkZFi-EWxnujGxynZ สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชี่น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HYvsO9yB2MmqaS1Bn3OQ_NskF6pf-C_G สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qyz6Lbjz--HigClgrXtVldOCNJMYwdCc สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cBgMECeY1GWnoCkp7sTIJLq6Aa4nocMU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1sPAyEyLOLNPjDOwDNzI5Gv7fXY4a2owX สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nSRqGlcHPne0HPb-i-PXQJagsjtvoJsV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AKXBWtf7DucbbkFhKXG2MKawXsjZ1KZZ สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1URmVydm6MBNo7rQwEgqUgZcKEMZgFJ43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lTYcn42kMzm40bdbAZca_aF0NTS0uwrj สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EVqLsZuj2nCFgG1nvAXL-IXXXKATFKB0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DUwT6vDssNnTwDvo8O2iFEsK2u-FuQZu สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10dDWTdxMw-bGEuQ_QTZ6GUpceniE3esQ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองชุมแสง
2561

ระดับชาติ

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ วัดพะโค
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=165-NszIZ8HF-YXxwF3IcKY_DCWYdWs6F สพป.นม.เขต 2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับภาค

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดพะโค
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zS3Pv6AJCTQS0IOWpS_XyJrdgmd2mdXc สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2561

ระดับชาติ

ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 นายธนวัฒน์ สระสงคราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพะโค
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WFS2j50R9ItOWOk54gHL-jKgGAIiBqVU สพป.นม2 บ้านหลุ่งตะเคียน
2561

ระดับชาติ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เด็กชายธนภัทร หอมกระโทก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพะโค
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6/ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 /ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับก ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=128IBsSbMjUKDEYH_3sdtsMyoJYHkKG_O สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองกระทุ่ม
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I3bHxy85ZWrSkZMvIItpI-LOELM7--DV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองกระทุ่ม
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนอรพิมพ์ิวทยา กระทรวงศึกษาธิการ อรพิมพ์วิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16mTQWbKXR-7UlbBIgllJVN77i4s2FWWN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองกระทุ่ม
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ป.1-6 นางนฤมล เพประโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oFm7Geyvhx-xRF1aQGibZhY8rFmDF_H- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองกระทุ่ม
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 เด็กชายกิตติธัช ศรีสุวรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การได้รับเหรียญทอง แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14fCjKqPgZP1ZkufucdE2md_U83NCgAPP สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองกระทุ่ม
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 นางนฤมล เพประโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด เล็ก ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wsu7Fc8z2UX9gm3i1nC3Q4wuih3JPhZn สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดหนองพลวง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 เด็กหญิงวรรณษา คงวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 เด็กหญิงจารุวรรณ พิมมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับนานาชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 นางนฤมล เพประโคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลทามูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 เด็กหญิงสิริวิมล พลทองมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน/ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน/ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZeTiPoQzdlzOC9v2NHtbqs5cG3c-2kg9 สพป.นม.2 วัดพะโค
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันแอโรบิกระดับ ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน/ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผุ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jctnn7EAsz9zNNVLj8RvXoCZun-9LwXK สพป.นม.2 วัดพะโค
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เกียรติโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10cLRNt7eBIW6HzsVl-4_GkRzTiYQLB4Q ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา บ้านหนองสาย
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน/ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เกียรติบัตรระดับเงินรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XqEpdmEc2gmg0Pkd36w0E5CDZ2x7hbOx สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 บ้านหนองสาย
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน/ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TfwCfhUSCXIOImLpXT1-GxYfUAuHsJiN กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านหนองสาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13C_H-v3G7O2XcFsuZA1hsVjDyATkY8DP สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qK0T1TCpQRqxMxHgiMC1MoGOuy0G4CXV สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VGotQV-6xEJR1W7T7S670qZXLBIsYQSA สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t4BSVI40D0-HAtM_fShfwTa117CBb5Ub สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rHrkPim0MK5dufQLHv419Uxj6cUwN6LD สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นางนภสร จิตรพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TqCRnrkYvMiXJA86HvMVGqJzh5c-1T3_ สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bRMoOtxCvk839uXuIfjAKkVRCP3JLYTk สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ghqtEGwdhiQpQjDYIM9JCRgBm0C48LWz สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YC5wJHLuJexi4iW_UuZ2x96iZYQPnB67 สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19VbAimPV9p1JWmov3IQrzFuGh_qvUQ0E สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hEeIp3O5va_Rid8_8MkMmzTUtdqhC7JZ สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k9BkPsMpESOwzNEIodTTmhbG2_AZ9aPP สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DWLffe39S_i0b2LbIExz1bMoMQ4fmbDn สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AD3eblo8zJnVz0L53iy-igwjBwBNwVum สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_uXIqF5Gr6x5jrpL43wW-lCe3j5OudXB สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RC8GkPMz_7cz_VETJ4MElE_DlvsUifE- สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศการแข่งนันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14pgQowpAoW8pClkm6tGPMT4r6Kh6MQ3E สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Gp11pbELAQkTQ225du_OHuJTbCCZMzCE สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ToHd4Pa2rvCF0rqeFqyD8GwPvT7Jw0Nm สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uI0VAdJUXrDRawaLBipNS35d4Io9b71E สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VbkqLcOBrWsX__znTvp5r91ErrrJosCj สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AtROab5sjLDYmCOKrB_NY5xtRdmPvGon สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d3cC7uR-jOsjZjmb-iP0de3rqKWiLDOf สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับชาติ

ผ่านการประเมินรอบที่สาม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ปีการศึกษา 2561-2565 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wvr7QaiF00-G4bthlWhQ_xRzHcYYFOGi มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหนองกก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16q3_1PSYjNiNkMZuZW9Da1Wj6vgcId8W สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZAW_MTwdLBkgv57DppwamqYXQ99d1bxq สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pVxLqm8kfKXHnvIv_RbRfo-HBqnrGeQA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยสศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FH-aMX_nXY5sSheGilpwp2doUGlptpDQ สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ul3p0OA1ORM3ccCqkf-PEfdHQvDRp-Eu สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14FSa-7BDC5ac9_uTa6e65DqnFU2SWgjo สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lYvuw8a_FZIsk9SNVPKEj-zfoj_z9QCG สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13TX0dXzJFhaWYn73rgdjcEfnL5mymxAi สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_N94lwLDgXCSKE7Q5lAKPEKuhBQh1bAD จังหวัด บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
2561

ระดับชาติ

อบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L7f7KB1TVGek5OIv9aGv4aJT-SCM0qc7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MxQalS0LLT8M33z3U0Pss7zwBkgpaZTa สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QASx5M2vnDY6-YEX7Ld_JvxmJCA4Dc0U สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14xLcBGIGdvE5Ryoskmb0rLCR_rHVnOga สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1-ม3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lou0SqXu0MFRFRhn0ZoFIR2uKiuIewpU สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริกผัดสดเครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15px214f4IPSdewmHCpOhnm0LmgyZjdnb สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1- ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EXdad0Op92ZuwkRvgw-1cfWw8BaldeQ_ สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zcofHsKeFP0oKVdzkcaYBCh5hHnQS6jn สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ป.1- ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cmHwcqIw6McnnA6HbRj-mrf1RpSPv-8z สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lRh1wIGHI3N3htmVFWWBNuTScMn0htKC กระทรวงศึกษาธิการ วัดกุดสวาย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lrgF370oqUxKnPpekKEpBx3qIMXcS6NL สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1- ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cvppwCIllO7DDYkEJOBdduZ78EfQEb3g สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VfJII8EtQ1htCYt-9NkHRfRL6uaXL7ln สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JVkGJxZK0sXirXFhVjEQj7uxMd0PFzSQ สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17ImJFr72Hy5b3iJ7cbk1M3FXc3D5sbQT สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกท่งประเภทหญิง ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1s8oIaMb9_HXRnAWo1afteQU3hV8BpdVQ สพป.นม2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jBoVu1oZvFrKCkMogaZDx6pWn7VxgONM สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z0ZhbAWIchexNYH3OiY-PLxONsXtBT_b สพป.นม2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BUGc0pFQJWQCJF8fAZ8Q6QVlQsLqbuo7 สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YBZmv-JkBLnKfhPQFrB7s7sgQXyxkjlx สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BeohcMD3Nu3HdQIz7ZlbNJ8VssruOULa สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรยญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XsuMK_i_Rxd9XrPkYrsqQ-Tkv6PGn6f6 สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1i2ocG5RZTT4JbRlKEZeAQ8pkFpO2YeyJ สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NZxM6U3lP01j_3hqDWeEicRRGcdKBx3d สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N-DGQNRA8zgROjO7sl18LFAXgpoguKxM สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - 6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UQG5c95GrziUWiMN1mvva0_lZ3I-OPY9 สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19wgP8COmsBXc6RUWe9b0PPzxMRBZyPzS สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IBPlxf-BIByt1Vcy-8g8MgGXe9ZtxiEC สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ubEcUfiSSh-CVzP-cHby6add48grp9x2 สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dcKl4wA30uB3LZ_nMv-u_K1itMXjDM8M สพป.นม.2 บ้านสารภี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18tS7P1K5fxvQNQ2oKKZTsQWBbTQsnEC6 สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JtA3jPyRC2ybI9WKoth0GqwGA9KCDvS- สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VSs5MAdf-EoYk2FAu2QZatRCXsZy1Att สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kPLXc8aSszQHY68oVQ_Tq_wkHBUbjXdi สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bu2a-_AiuO8UUfgfiH1dw4ynfuPPt1XE พป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OMxV44zLYmkoSQKchg_R-YhAW6YXgBoD สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jWwaVJqzfVOk6pLWsgxyG34c2N6DkEz7 สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Cg7WvHJAgKW7IhqKonlxZqkXyUE_OGw2 สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U9nZkIZBLCuJ3KB9A4ZCuH7kJ0BQCoYh สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิร์ด) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A-ohdCpo-dTeMA02W4zjJTILeqptsL6u สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอักฤษ (คลอสเวิดร์) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Oj5UZKlFAJnhFvD9igRKJi1RyAQOZi0W สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับชาติ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KZwEnTkyDnba_fOpqeskquH6nMfQIpIM กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสวนปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิดร์) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16irQkI_dcIu4rRWTIzbjimC6xMz5ZJNj สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.1-3 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นผู้ผ่านการอบรมพัฒนา"ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lNE6wAAe-rDign4QSETT-vo_Jqdp3ioh สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการอข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นป.4-6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับชาติ

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครูและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรึก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jxXERTYx7_ZO1jFU6d8UiM6ZydGbYHbI สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iytwZrTSC-rSox5fmaWb_KnJPik166l2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wAFaIN9Oq_xiSO0OQpRSBeW97bQckqU_ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Um8ZD_l2psSut2blblV4Vrg6n55uWFhN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KY_Ryy8IQr8lP3lto51z6oBmYq0BcKfj สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19HRz3ZJ3iiUDCSG84-sLItv28DSITSVY นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1b3Zn0KHGWmW7-y2DQyg1Kc-72LAPgsOQ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13IXyXYMEgKFTqDjFoQylpyvDivv0qoWR นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย บ้านหนองสะแก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vkX9kh4TlsX0teiM32O-IPHmJ2zV5SiK สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qzCaPGA2LnaXS5stLsyoejFIGQQHCJR0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RSJr6LBI4C43dUUgflmVDXBj-CmYHjL_ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=103G-DicZieNdQs3OI4HfNMJhVUcfViHd สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TvZGmoxfftr9t4OcjJEBCdMy1UTOSThy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1W0R6ORLQ9SPQB6VyhNAR1Lc-dA3rVFpJ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CnZ4s4CCmhZ2PnJnMG7i-gqSVna2Bklm สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U4Fqsats-Ohh6TKW0x3ds4cFrulZwsK1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17zAWGivl0ziTFvrrLU51l092VH2VmZi6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11gBmipdwLeKKAfK4iraAdSAzqRueOQL2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MFfp15PmyXDNRMlLtooK3CJgnFY7fVFZ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศสวดมนต์สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1saHMQ-g3ve0lU2su4SOqpb9CbuFnpQfQ คณะสงฆ์อำเภอจักราช บ้านละกอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ib2HL3cQ2IN62dy7UeS1qHnKFT8LLXwf สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1E5FkYVaIBSR5ZbQoHeMBqToKTMbiheBm คณะสงฆ์อำเภอจักราช บ้านละกอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TTFxtlQEpJ3rRI43p5IiB6FZNw2coEQl สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gc4L-n59yOI9F5VhJfecIUpbDtn4Q9EQ คณะสงฆ์อำเภอจักราช บ้านละกอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16M2A7t9VeZd2vVHFcOGMW78jkKjv-QZt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yK39aGI7yLlaJnsZCudz9yPqWqBB9D4k สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gUoHQfbzfbTdhZnF7GSJoN_T4s_ZxYw0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PmvrcyPx3gsaYQ6SsInPv39UzTY5EYIZ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Er05CDl8dFclHJfSAQ1r78HI7yGJ0p1o สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cpbw0nnZXSjQjpWUradMb3BM7Gn75O8w สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fJnb3xLnMCBNDd3Tupdm7rKV8NGvJSn5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19Q9jaXVyRlxRw8KiEbdxc5aOWiIOF4gu สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-WgnY3yKmnSfd-2NTWh7R9yEVoSrlZrS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16ImNiyMnMROy0ZkV3WwEjsgNqCVY5Dz7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูดีไม่มีอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oFLiNo2doiue7EjI5cqkoIr5BKmUlbGD ครูดีไม่มีอบายมุข บ้านหนองสะแก
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OMuHvGmWn6U5NTtnDR3kzktwRNbAQST_ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nPqh4rtyGU2aGMptjnl7p9ppADfNrrnQ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EsxeiuxdUmSDpeWqtG-y-KTAR1gPdWMq สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

อบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ND1RO6rdMkEB-GqsrJXEiTxmzUCX8SYF สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19h4SM0bj_vUtGpzpDBYGSyuJqymBj8YU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Wz0rkEqmlKOF-D52CzWGAOsilcMmaXAB สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LkvDH_NVBl827rQ7obpj5CLMmeugrlbM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1B6bQPSLp2n6HtJ9DqNbrXKnwtPXbwa_2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=171yljfjgRDuW0pjMz8NeOas19VvZOluh สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gMPthFGPx5X3UoDN_pfQIns1dwucZX8f สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vvR3c-VufZxISFuGwAEPaVqVUX1RUdH_ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๒ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qRJh78mCgExG6nGxNwOM-CCoNYCi9S_C สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AQEaWFyesb5W7HqnkIk2ctasHpOOpf7k สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Il-piiq4cTJygSDqfXPxf1_GjI4NMzN2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KQq7_cGv0q-dTG1EyiXQd8986sznhTp3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ldUS_p270QCRc8CUw47dnUp4Hb0UlPF3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I1lEp0scHkXAkFUgvUdj6Q6fQBDrxE85 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MUi8UCfV7P2225HhDCQs9G9yFXpYXOLh สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fhbb5Zu9tYd3hXdUhq4n_VeD7ZkbxVBv สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1E4yjuPBXqzUSWyJx1g-L0CJERn2jogC8 สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1K4BGTSVrQJa3LEhuXgnYqbn1D9a491U5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HO7g3NudzZqwkV5DP1uL9S8hNiiGZJea สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_EXfMxjLz7gdo0JRrIrLhEYJpqMCZT4N สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.๑-ป.๓ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t5lKBI8qOJSG9_LSZCocekyBAgOcRb89 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uUj9ta_WbAiQK9Rjz7ScjXGrtUb0bDu3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1s-0srq3BBVcQGpiG1_Z95tB_5Td-5hmV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1O_T3PQjK5bOU2hHURNNDAGcc4Y2lsRuN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BDHvQodu_OjaqXaoSTMvUcMNmMjIfdjI สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wiqvocbH5nCAekPWbnSyTIMjoayfKzHP สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ปง๔-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d7znqkzhaue5WueHSbj5Kz_eBogUG6l5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_wmT17EFMK-OEIdxxi1QMrB1IFExZdhx สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XJgCbqafloOKZGhRkdCtkB-7cbAO0xYP สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OdQb0RXQ4YtbHfIkot0cREPT8qhRNp8o มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านพิชิตคเชนทร์
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cnuzzMPgb4vaUAZmEhiZ4f6rg28qNzQN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GMnrDl3h3LfFMePZy-F1SDwPqx3nuxlW กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปอพราน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C1j5BLBSmH6fWe3W_foVCGdLx7dUPx59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-XsnHhtWw0l5G0DK-lwquthFWp1kPS58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pvBx42Or4yW3ZF9S2woyqw_xfGaZHE-h สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันการคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tv_K_w_2-5cghn2FkTbxz4CiYa2njcUu สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YjLSho_sszXuJ2JfmcUFdiBumkfnyHAl สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cJ5E92waqcsUENtnwZFoK434w-DOhvQt กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปอพราน
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hhtg8TPyLMou9h7MI7RtZEf0M-iw7H4r สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ngYN00cDuJqwg7gw2LBTF4nWLxrboJSq ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xV0rnjn_-9IxtN-KHzMWtDqQVhRgUf8N สพป.นม.2 บ้านปรางค์
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10qmVPE1P1LDRHI969g6sNETApJ-k2ohJ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาปลอดภัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15BMHPCkb2Amvi62Up5ihDMCkZVzmIJpj กระทรวงแรงงาน บ้านปรางค์
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mNQpm0Imp-a3YXZ6PxMWO-aqFQRUmzo7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UvG49S46QzTxjQdITmsj2Euk6gnNU2RT ศุนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LcIYXAfgdA6o7GZG-ab9hqPEFYiN77KT สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JLhsT7IkWdLTnIuuwqghGx1BBCKRpsMX สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tPhz34x_-dE2OqpL4fD6ZdkKbJYSynZY สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N1Oszh-hcRkv1NC-l73KpIPl1BwyDdnl สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15Xlo4nhI8ipCgGktA5dV3SBvGe6oD2bX จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11KOM6osJVkvTn3ORdT7WLcoYaM0KXVAO จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Ho65efzOEV8L7EHv6D3aov7iy-JhvtK จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SAUwWduF5RiIgdKwzHLboYId87ZZxYW- หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บ้านหนองยาง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16oIRZ_-ncRR3pM8O_R8XAc93zQJ6c1S6 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UfZupzflE6fbCPXhXF_rjjseuOK0Mqyw จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U5YIJp8kd_rOhDPpjPzQg4CD3nyqSuez จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Gq8pniW1a7mr2n1k_3P5CdjDMdIShoiw จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.3โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IsZw7CcUEj-rJu1OqJOasuoYwof3wZXQ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครรราชสีมา เขต 2 บ้านบุกระโทก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานแข่งขันสาวไหมและประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน ระดับศูนย์ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_BxwNHETvjsAqGrrXlqSeyk5CmqH-1qJ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บ้านหนองม่วงหวาน
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v9eN8rciAV9EMC39x-X46CpsXqetGwG7 มหาวิทยาลัยราชภัฐนครราชสีมา บ้านหนองตะไก้
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MDC2QBBIbpnxACL9sf6QL0OoU9mK2Cxo โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านบึงพระ
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JERf_SdLFA_svYORrRkV3-1iswmYQOso โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านบึงพระ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pObmhvGQpuTEFqT9S3otADAVKw2Y-N-r สพป.นม.2 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
2561

ระดับชาติ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LZSEd_aJ9Nk1SYPcGAZ-y3Y3QZRvVzwZ สพป.นม.2 บ้านหนองม่วงใหญ่
2561

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SOamHAThcOEcO3040RI7sbcuUihlvSmc สพฐ. ชลประทานนาตลิ่งชัน
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Rypc5M92X9b5XbL_xAvPYGBa_DNyvPuU สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ธรรมศึกษาชั้นโท ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pQNKj2frOJJFGoXKn2bxcqx7YzMg3QF6 สำนักงานพรุพุทธศาสนา ภูทองวิทยา
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1h0kbvOPYe7wgQOHDSHXhJxkyS-me1VJ9 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1r2pwyNd93rztCdWg9li16H_xcYss7Fso สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Tb4KXOs96RtOk2vvlaqzwcrHdnZXGAv- อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พิมานประชาสันต์
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18ZW9Q5KojRxsEWMmke0BwLkjWTnsz83g สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10stgx8R6gy4SSU1hcP4TQkUlnp60o68O สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่ง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XfHjbZ2V_vLHF9KgiQL90VpYS-jYI5Tg อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พิมานประชาสันต์
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mGRI7Mub-L9hM2ikLgq5YpbTB5RFBDo7 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WyfwZ2V1oQy-r5hdy9YoJ29goLh9W-ON จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YCVbJOWFa9t8ALedK8e6942nT9PpD5jd เขตตรวจราชการที่ 14 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

สถานศึกษาพอเพียง60 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1W_ggYsK0w6T58eQk_BWsYpxLBCWYuYNJ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิมานประชาสันต์
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก สมควรได้รับ IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vaWJIv1rpMt1hCiqZa3sTSZshNsSoPi8 สพฐ. บ้านหนองไผ่
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑ ในการประกวด ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ (โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N-AUii7_NSRRqrr6g5PUB5-yKQz1v7Xa สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองบุนนาก
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ova395HXhaM1Yprcxclfs3qogOMSotEF สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NcLfIHiYBEboWH59q30aRqQqhYLIUPS5 เขตตรวจราชการที่ 14 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TSoALG2LxY7Lgtu8eJgoMvxHqM6KMT4H สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองบัวกลาง
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hhNvC4eUptXgkvEE9MPsFXCy2RtCPQni สพป.นม.7 โคกวังวนวิทยา
2561

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wDUwfEseT8LNAX10Z3R2zcz_XT8zDJJk สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองบัวกลาง
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bIlcY40A00uTqkf4qr7c4ctqLA_D31kQ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัวกลาง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1K_xikfmCF8dw9Q7IAQFQExyWtwgCLn3m สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lXFfWkIZmcUTrKlrG3jixWdhEAl4YX-k สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SxqyWaKvAMhztU9_cpuHOiItd9oy_eu6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ow2H_Jr6edxE_u3HWDMyBsgfF_z0gqBu สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mXH6uEsWWngeJAxlWR6ZA6Cqs4eBbeX8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ry2B8mHbos2VEdtnKgiunTL4E6V9CE7C สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1j_gQPwEq8vlnVLOL81qJCyqjA1CQIy80 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทสถานศึกษาดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qJbmjotnIoM0gEflEV-RGibmuBkqeOaL สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ปี 2560 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-pooEau2LYLycUFou8mQrNo_WcsHPYEw กระทรวงแรงงาน อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QNNevXtwBArykAVx49hAxXorbbMqRymM สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U_5O2OhbfzTYUCiqnF1YdVxeb6FvfKNE กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pNVbbeHaCzktbiwTrYkmwcW1_i3u0aCe สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Xca_O9itlABVscZoBpYohHzY7TwoGjvd กระทรวงศึกษาธิการ เสมาอุปถัมภ์
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SEyeYrHRbe5Q-aaGPezMnGIAKXjTahUR สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งมารยาทไทย ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t0p2WFLs6GJHcfbSZcOHsmVgRScVMAqf สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริงยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dKVkUXt486A-pO6Qzis2QhfXFpiE4TKU สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1R_Z4AkevhwM1BFGCE7lehlQdzjYcss4m กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VJ6LxS4TODt_nvPZkk-07Mio6BOQCBSf สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o09vcR5YVzSl-4PNQ1WZz69GhTZbSO_6 สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10O7xZqepcFrEuFgc8jvv-jxRjcD5iY9Y สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Im promptu speech) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15GYzjtlHt6woZeK0iekwSzBoMQd_OvX8 สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับภาค

เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T9KsZ6a4UmlhLv4ZfOz3Sg5MyTFOCpYQ สพฐ. บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1P5pwG0oqZYYSXM1D9c75Oc_EdT_3eyCJ สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15bXbr20_pp7wNah6KIVK44h7PxpWktWN สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10WCUh3_gtyekS9F06Vp12dtGJEsVevpv สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับชาติ

เป็นหน่วยส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ddZuSYdROu5dr1-xP-6JCzKGcOweRN1T กระทรวงวัฒนธรรม วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U5wBfgeejZaJPV5ltiu1fHSizfq6X0id สพฐ. บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WdTz89vV1yW_CpX3mNGpPPxDW1Lm938N สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหริญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1l_u3I_u-jtzeChj2JRt4R6DrCLJgFovn สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทอง ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 -ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12HiWuf4FCvBzJF1HaIvJJNhIFbNPdz1s สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=109nEwX715oe0iP9DjwcgXQBAcWPjtF-z สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1szovcMFDD44EL2iNpuK6v7oHheAZlGjp สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NhkKBPhF-RCxN6LxiiomqO8fobxVxqFB สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KRteCToIqesJh5kDrJxby4_yGrpF40wI กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับป.1-ป.3 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YZADOE2wVoLT8UPYc4m_THWDOdMAx0Xf สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yCv4uNd5ru6SPw7l4it8SUlyHa33v3Wn สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XPSHoliATh_gJF9seW5Yb3gI0gWJvNj5 กระทรวงศึกษาธิการ วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v_MzTB3xzIEy6R0Ne3aHTE-We8u-kfLr สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งด้วยการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QVfbcbPdeAY5C71KOGbDWf9YF2wViv15 สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_PTzIV6gTRih009sVrf1ayDxUQ11A1r6 สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iNIhfEqm5AlNDQLjJ-PjvbEwfk611JrW สพป.นม2 บ้านหนองนกเขา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GwDv4X0JBxXRi_q8yIukwWn2wL7ZqsAV สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rJzoadXHZs6pQQONDiM4uGTEzJaZp4jX สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fHogcKTSPLmm-iTwJcYixrMw3nIsMKWb กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวทำนบ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคีียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1li5VW_nSCDryQ7oKlRo-r0gDlG3Ri5yL สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ye37NPp9JwAdw0N4mIQb9YkYpDsUfGhm สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Pqfbn9-zAbL2UB-oqBjJ3Ya8P1Hrswg สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับกลางเหรียญทอง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C-V1hCodnfid67gALX_xt41ZV5Z3bJrg สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wfTzMPjBrjn3bW_VBYSyjMsouQrnvEQt สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับกลาง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MnDrCOd0PXb_8XYXAQkuMJKHiEI7knmQ สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QX7iNXh314vNqajj14K0OuenW8XzTkjB สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VVH4GvaFKYYFm7bW9BYMG5JvdbLPZsOb กระทรวงวัฒนธรรม บ้านห้วยแคน
2560

ระดับภาค

เหรียญทองหุ่นยนตร์ระดับกลาง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZIOPqq5sW3Bv9r0wI64BpGU2ZQOW_NCb สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Zv3qAssZnC8r3TjSUHFwiijuKnIOvVUE สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองหุ่นยนตร์ระดับสูง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MW3C0XKuL9LpDXIx3wRKxQFdqxtyuoEh สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13rs6K9V30ShLaFLbEz5Dn2OcLyw0uFD_ สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับสูงเหรียญเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VL4OTH29Xag9imYKJiD_hIFgs-96ZFOS สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dGQchsJGiij8BGo6VagiLM0yhNyuPHKa สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่ยนตร์ระดับกลาง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dcaBes-o57vrNIYcq-jmXxRceVcNAxpK สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1urclqTbprFQTRF-QhVXsufE9zXxFs-Wv สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินหุ่นยนตร์ระดับสูง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kbWxwQl4PRjoPh1MJKYghSi9Epe1wbWJ สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TrCrb6Oh4MRfSZvwSQSMVZkXtYRIHU62 สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับกลางเหรียญทองแดง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vm1zN06rD9M5Sg8QJfY_5PI1SW-ZTS1r สพฐ. บ้านหนองไทร
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dVajEmMQ_-C9dn6YVvn17OokFdPMcti8 สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mlxhEJ6MklqCXgdJL96iWQImcpUT19dm สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CJolWKdRjFmKaRmuER5fLS-QmwNwxjWj สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ENuHRCGwrfB93CUpcjkW6RAen7omcgBT สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Zs979mrQRZ20d6GTzTJvmYXPa01z5bz5 สพฟ.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BWvN8MfPjO-moXVOL1k6OpaEyFUNGUwJ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bCjx6BLWtM0sMSmiShoZu5b9JQNBL5WY สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yu21yUfAp8oTlgvEk9JnxeD3pf2zamSh สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uOvxf5BKDeX-r5Ki5EgdMWbd5xZnNNoS สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16XXdeXaofhooh9sK4rhNXVFpQJzDUvO7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qs67wK7ZPRYaTYEbbuecDYWHt7-q3wqW สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eovIaFJgg63isw39FQYo3Jt0UoW0yPqY สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ucL1hsD5T9a9TnPiVEohhWv9Eom_htfg สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1b0BaaGoQJN-LX-HgBSGriy04PXX6IPCn สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OLZzEwEY5r9FbFFiG8ZXuHU1JPPtL5cO สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KQAyekcg454i-dVFNcFJzV9MJIEXiOZB สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RxEqIeBo4VTjMEmlrgczbYRlMyPBY2Vy สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับชาติ

การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17gOR1NZVA_8dNd5oOrbD8QhgP1qMOctk กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1g-w7qYOP6Ux1tH7fTHf8qQpiM1ccfpFs สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qD0mQbKwvXIQkbihMphoeyIQI8AOVtI_ สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18oBDhSF4CQcxRmiox3NJ83Ek9HH5kEmf สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2560

ระดับชาติ

การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น นางแพรพิไล มากพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดพะโค
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lCQFQy9GMHKLmr4AAUOb59bDjhVjChYB สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับชาติ

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ นญ.ณัฐฐินันท์ พิมเสน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วัดพะโค
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13H7pcZ4AvUzO5hKUdmYW0eLudjmTc2VO สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_KlaaFFxdWF6OOVlpTfuppREw8Kgu9Si สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16UTeDWNgRgHAmpS28FQ3419IRZIrUV6U สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xTjdWrAQF8qB2iLDMnlGJztLT_CaEh4c มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหนองชุมแสง
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชัั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10vk1-YUFU5AdKDeUELZYRN2quWP5gZRM สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการประกวดขับขานประสาานเสียงระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16gmEkYeRpi4YHCKIJJ1osYz1xTjL3RlL สพฐ บ้านหลุ่งตะเคียน
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yhnEYcPcE8abC2-Yl54qSu3llVQc9u0e สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ด้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CMF0mwWkpAy7Hf5WymYF6GNZ9HTCSEqk สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหลุ่งตะเคียน
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1heFPqFTi9qB4D37m2gkBeDxshvW1cWEC สพฐ. วัดหนองพลวง
2560

ระดับชาติ

เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZOyXCa3DzbBb_RgFzrogHOfxupl4LhJf สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นนฐาน บ้านหนองหัวแรด
2560

ระดับชาติ

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nX2SJOyDAaOyNnZrbyxZjmWF7992J_-j กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2560

ระดับภาค

ได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SWDDVVGeHhjrlQLqFDFu9njJGctaOMaq สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LmmIG3IE5T8H85AwOyBZ67uIYZP_yIlg กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2560

ระดับภาค

ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16EMCSda4dawFmw7djVGxeR1RJulFG8Xq สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับคัดเลือก ร่วมประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Y3_NNNGx_Xde8IIbRg5P7nmoZjqFpSMF ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา วัดหนองพลวง
2560

ระดับภาค

ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AoC-FTa_4KE9x8Tg1HntJfOmSuwGCh3V สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14mizEImh72vPGIkFefKwNftfXVynPCQx กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DBdY6sJqgGCY7SuglP6hQXXXbyVqd_V8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับภาค

มารยาทไทย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1elt-7zg3LLHuAyWFUMHJId37i8ojFBno สพฐ. วัดหนองนา
2560

ระดับชาติ

สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q3xPu3Y6ETOV3lgf0ixyq5uhzk5hf61o สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.๑-ม.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SCKNP3EykXa32BkHLJswcgbkumjc9lFs สพป.นม.2 วัดพะโค
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yLIhlWeVRUSuBl4sr3ozpGRqBp77NDHT สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kmBaZcfWZMSwmh-ljfS154uk7ycfjeSW สพป.นม.2 วัดพะโค
2560

ระดับชาติ

MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาเทิดทุูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GyZMo4CsvWhY0oecFAN00pZJmU_hIfat กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13vPfcp5YIJJvhVpFRmGZl_ifTUzkEEci สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JtNbXzwhsdT9ty7iVUwVJgSruXSSfrpS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองกระทุ่ม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1sZw7L5rvMeqXz1HDHL9gjkeLxMyjOFMm สพป.นม.2 วัดพะโค
2560

ระดับชาติ

ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1u97tOu_D0NgdzNNcYED0zfg1vWQybSHJ สพป.นม.2 วัดพะโค
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 โรงเรียนบ้านดอน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านดอน
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v8PQeX-dCjKisLG9-WQliL3139Zre7kQ กระทรวงศึกษาธิการ วัดพะโค
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uvcVVo9VjVZ7QnXvjdT2ITDvgEKY8ryr สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสาย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UuuRXcA26bYevA8cNoX5PX2LZIX4PWNX กระทรวงวัฒนธรรม บ้านหนองสาย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MZIrph5oQLEmWZea_h7qk71DbG8cHcn4 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสาย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aig6tfiYzS6cwQphKSiHXwncu9gENOCc กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสาย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qBHrQXes72hm5dAfZW8b865-H1RBWR2n สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YpWzXD4Zxm-sbx6bjJWDWVNh9tsC5j3i สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง 2560" โรงเรียนบ้านหนองพลอง กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองพลอง
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 เด็กหญิงขณิฐา ยาเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโคน
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 เด็กหญิงวรรณฤดี มวญจะบก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโคน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Svbh8MdXLll_Xf7WNKKAVJ4rc2EUbzoJ สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 นายอนุสรณ์ สนิทชัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโคน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZxkGAvd8RW5HQgu9BBigq2__KT8o6QkW สพป.นม.2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 นายศุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโคน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศ สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1azNauHG2FmkusL1ZRjlRJqp1goq5JoMu สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2560 ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BpD6xI49I-bYReLjER8o90kJMH7G_DPt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IC97v1S7VE84zIa_odjuAwmBu4m0eceB กระทรวงวัฒนธรรม บ้านหนองกก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O-NET)สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TiR-HyBt85MPc0mBDItea5xcUOvqrjM- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับชาติ

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2560 นางสาวจิราพร เตไธสง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บ้านหินโคน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นางนภสร จิตรพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xAG5T7JnZeYrvb2fcAdDuJ85Te_EkbSw สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับชาติ

ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โรงเรียนบ้านหินโคน กระทรวงวัฒนธรรม บ้านหินโคน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XhpF1eBD5-5y8kCUczzWK9HpE4SyOOty สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดกุดสวาย
2560

ระดับชาติ

ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านหินโคน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหินโคน
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภทหญิงล้วน ระดับดี ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xys3uuXAxsFyMXZGrA5f8I_kGkQJKPeY จังหวัดนครราชสีมา บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2560

ระดับชาติ

โครงการห้องเรียนสีขาว ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k8lvakYRDR1tAu8sYwvW8MNiBwBNtVoe กระทรวงศึกษาธิการ วัดกุดสวาย
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LhJMhqjvrIdnrPCr-MzVEU-_eI__EgoC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
2560

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง2560" (NULL) กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินโคน
2560

ระดับชาติ

โครงการห้องเรียนสีขาว ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1i5JL2wxsZzhzaJVzvtTgj-31V0KKxhfH กระทรวงศึกษาธิการ วัดกุดสวาย
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 นางนฤมล เพประโคน สพฐ. บ้านหนองพลอง
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 เด็กชายเจษบดินทร์ ทองทา สพฐ. บ้านหนองพลอง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VBaODYAHfugttM1HCEcPlt4_-JEjRFo3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัดกุดสวาย
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นางนุชธิดา เบ้าคำ สพฐ. บ้านหนองพลอง
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง สพฐ. บ้านหนองพลอง
2560

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mpOEZXp9I8FSZGx9feXtZ3tjxTDGzeqz กระทรวงศึกษาธิการ วัดกุดสวาย
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง สพฐ. บ้านหนองพลอง
2560

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vHlTKwYS_DkP1aCAnlj41sIbHkwwV-jL กระทรวงศึกษาธิการ วัดกุดสวาย
2560

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xqAfpNFikGKUFfw5uooUTD8Jzl4KY-53 กระทรวงศึกษาธิการ วัดกุดสวาย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RAr_e0yWm0Iy_T2J1XQ5TWe10jw6J_Rt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t7YMgGG4Bf0_HL-fbCLT-MHWeyZJqBOY กระรวงศึกษาธิการ ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราการร่อน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CECd3uW753QBvONZVrO2T8H-Zi_OG9T7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PJjfUJ2vvD7LDkzcQK16mYMxr6tvmtfC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2560

ระดับภาค

การขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Jp6pnJR70xKTLvu9lETmwSTngSrCCOdT สพฐ. บ้านสารภี
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FZLSXQkfVN39BH4nQ_E2I_qOcoileLHe สพฐ. บ้านสารภี
2560

ระดับภาค

การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor ชั้น ป.4-6 ครู กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสระมะค่า
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ธรรมศึกษาชั้นโท ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rUWO3bmCZmh36wKzq76P2J_t_TjaAHo7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภูทองวิทยา
2560

ระดับภาค

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TSFYGjnC8lB6-jTJ6wc9vkWmaG9FGCKD สพฐ. บ้านสารภี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor ชั้น ป.4-6 ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านสระมะค่า
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tA6wUibG_y2AZXMVp1dgQz-nL9VrSTb3 สพฐ. บ้านสารภี
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ป.1-6 ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านสระมะค่า
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ธรรมศึกษาชั้นโท ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PbUbf5JxjJkJRQkkilpnWIlLqS0yH1Wz สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภูทองวิทยา
2560

ระดับภาค

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RcLhn0uK4_lyGImvH4eILehweUx7tUxD สพฐ. บ้านสารภี
2560

ระดับภาค

การสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11drqXT7xgsKY58gyAlyEObyxSXLiuuz3 สพฐ. บ้านสารภี
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19NyShB5mIXS5ThijVFbVmgfnlAFgUpe6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qhke-T0cO_TVv8nsPt9ka27G2soI2KKN สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1u9XArR-yVU9gCPlEQWtPBwKwG56PsRY- สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17bNXnitMbm8nkROBdpZJS3zkt-GUUs6l สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านสระมะค่า กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสระมะค่า
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูและนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองปรึก
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14MAIHnZXX8T8oNogUFCLIjud1gFZqwnI สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสวนปอ
2560

ระดับภาค

กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1M06qGSimLZyOS4pYOkGjIwaNQ91w5Cj5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสวนปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูดีไม่มีอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1co4_rHqvpfBt_Rr_Er661B4khRhQIre8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

การแข่งทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JE6AhTIZbp-BWvECarV1ffaSKVgsOIB4 สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1J7VGuMCi4dfCzEqAj3Eap3kmR_4Czj4H กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสระมะค่า
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนบ้านห้วยปอเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uw7Z-kYBbKpgjleuBaS2y1EeXm6DpCCk สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XeHgEUPXamj8_nWfLE42Kzk8BqTSCKHK สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XSJCnuQBr9iPcM5Wv00gxAALiar-jNBT กระทรวงศึกษาธิการ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14kvTom0Ao8axLAirSeX8cSpeV7TLRGAP กระทรวงวัฒนธรรม บ้านสระมะค่า
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_Hqrn0TGEmHjLgsQw-u3wMC9nCUcWocp กระทรวงศึกษาธิการ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gUarjBu863lHBOmomzBTQy4hrRbyahts สพฐ. บ้านสระมะค่า
2560

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iuS4lIkfOG53rUQIom-BV36Q-ASykR5t กระทรวงศึกษาธิการ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้าง Webpage ประเภท web Editor ชั้น ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ORTI52r8um870xatHw_UKFyiX6CmoCpW สพป.นม.2 บ้านสระมะค่า
2560

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q_wBwlq5FLDCW5C4Ea6eacvcZU7-vybM กระทรวงศึกษาธิการ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A5ScQqirWW_3543pHSzOqFdbdv6ef2bD นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZY7fCh1PVOZ6Warf0PLRobwrx8P6qOKO สพป.นม.2 บ้านสระมะค่า
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ikqMUZZg4Q8TCbb_A74HVVc--ViEt3BO นายกสมาคมแห่งประเทศไทย บ้านหนองสะแก
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z9xvuTXv7AY1RopaTOdKubkmQDFRVs8n นายกสมาคมแห่งประเทศ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=192Co_Lu9iNRAYek7DpWsxQOsL4DjSlIV นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1x0DQPURfVfIZXKlsypyhZ0eMy9Qespii ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศๆไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1twC5FckX-O2MHlaPiH5CA5BTehHJRE1m นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทศ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aDBeZvWDNiS2VWiprKbUZ8ZwSHMYllna ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T9M69ogHXPbMDhwagAR7VkC439PvYtP5 ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nXXHs5SfHw3TsgSWABwdrA4LZfB-s6K3 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสระมะค่า
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1m-BV7toV-PQn8C08NcpGQj_oTTC9UhLm ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

เหรียญทอง/การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T2sXW6Li-GKcmKJnbl6cRBEvjD9-Rbwo สพฐ. บ้านละลม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๕๐ เมตร ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qBaSejMg6hFpXD8KXm5z0ywsopslMzfC ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

เหรียญทอง/การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11tIW9Oxd11rakH8I6Zbjm5D4mJEuAvnl สพฐ. บ้านละลม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๕๐ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14yr2kTIPPATJjN_-UFBOTDSWeDgd76wX ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1j9JFfhRaFMH4z47qugmNT7M3PJzLnw-I สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับภาค

เหรียญทอง/การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UK1AEdQDMY_UUz9FBIIKRU-J71YoSq6_ สพฐ. บ้านละลม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tJSJZzZt6h0it5n62BGYLEKR8WkHAwjR ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Yqx6uvTkRZG2__BNNYNhZdXhqMUy4K5i สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DntK0ZVlymdOHpD8vFS5LMkB_kFbYrZo ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=173aAX81ha1wupk9bsFf1J9ZEJsmVYnle สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L_9PoMiVpmqneqqPRJqAi0ntlQyhr3B- ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_cPXc60l4iwli7gx2b0B9XTKdvtX9qwp สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10TfBNsWeX_iuoNsKNgu6D7EEBi8iKqTz ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vBhYJAFFVaTVPPhrUuXKrI0VgKrpR56I ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15fuhTP6sVngESTIAnFZcgktrArQqs4E- กระทรวงศึกษาธิการ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา บ้านละกอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1F4hHT96U_rxj4DvAthiZbxRiex87K1zq ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ดีเด่นระดับทอง ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11YGQ7i_dG1vgoNNqiYmia4UvFXZKBVsY พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บ้านละกอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1csfIxGXJvvmU3LLWsApvuPcJKAda8KQk ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

แข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JwJgkQOAzTaNwhMCsAN89zwagphm6Rfc สพฐ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับชาติ

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านวิทยาศาสตร์น้อย สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k0X2OSvfu31K_SeTgHOXtE8c1ft9Dw2s มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านละกอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dGegtvUGXxxlbJDFG-KszRwF5HY0nbAV ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19WW1VPJVH5YjHTsI8Bw6jNsLOKqR21XP ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18H5ZZqxcXZpw2hWPHKScHg9K65mYXKCe สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tIXZBlOvoEafIZIgooU1YkiHbI_0Tvh- ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mkCX6dpUnVtqf7b8b9_btj0V2-uAGzvK สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vp4snBPyoludIkR4JUCsZTj25nBIWty1 ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wA6EPiugas2Y9mv5wy8YcIRZ_8hM4za5 ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UrsYIvzJf4kbZcuBRBDyOmeTc3IgN_3A กระทรวงศึกษาธิการ บ้านยอกขาม
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Gicf0fUW4uExsL1ow0vMjy_Um923kRtt ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16XTxDe80s3zk6yy0YyMi1NG5qYRy-oxM ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการท่องอาขยาน ระดับ ป.1- 3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qk8FN1Vg7yCVVtlZA4WBW1BaLqvagc8w สพป.นม2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aLa56toEjDd7PCwY1HWlG2j6AHE5CSb1 ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16Ja1Cl5zT7uuoMcLoE643_whDDKe7U3S กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ipiaW8yeEruZblmO9Kl9mf9KARre3BrQ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1siEffmy3lQqHG2DMcsIcjLnW0hPC09Ym ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15vyNFW-7grYO6DmOtxnH5xDzCCUTEons กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.1 -ป.3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1u0D_I9aGT4LqRjVnpNzIczvTky_KGQDx สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1clEeFgXTDsSq6IT9ZUUirCnS69hg9tAG ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n6n4A6DNr8JsJ293O_zUB_gGOk6Lktu_ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1D4Gt3r4XKJvDpdgMHPqiUkON--Qh8Pgw ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qR4HOp7Ij8PIhwkDLozMWmR6NbCCxLxe ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1epfkIQFHmE7EVaVtqzIvMZscsQ3G2sKe สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท หญิง ระดับ อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1s1K1gRMyKs0CSgeLJMNJZBvRUVdvF8Cq ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๑๕ เมตร ประ เภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14PlBBHiBtR7NPFWHwa4rwLUJsY6tlPU0 ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19tP67kfB3Ul2eoifamM5LpTJIUoSZ5Fv ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป. 6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DsPCdlRAQ3qYNOw4U0Zw7Ki7sIezuR5l สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตรประเถท หญิง ระดับชั้น อนุบาล นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19hUhUV1du16jD-sK3k40sBPBklSVJI8m ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1paMYwULWHvsRTW62MlYNSB3VrbW3etam สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน"สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" ประจำปี ๒๕๖๐ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hO_CC6R9Bh1mrBkKQ4CBI3TPyjFWrDpY สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1 - ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mxUvD22l4xa7pV-B5dRiV189om6VyWZg สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pWLOjHQUBs90wP_yJ8N1TfiAmPHGbZTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4- ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N9cx9TBjPAcVQc3g7F3Y-0NXhQyzKI7J สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1otHSJtSIBEOva9Qrgk4kTMQYxMSzZW52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1- ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15pmCkteX8LtqKYNUmfuaCMMPvapFWk8f สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1maSj3AmWuNmEesOsSxjdUqDe3Uro3pfR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 -ป. 6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iD7T2iiAkeU2iq3gV1KanKRFDb1qiQGA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q2YkMpW42x9RdYQ3SlhTZYgmt89xwP7t สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป. 4 -ป. 6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10spgCfi1NDloJJav36JQz9QN5Q9a29EC สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1F0PgWFPlyuS1vpX9KZg067uqR7mxN5kE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1djiJTzgwLViJejwys02d3gDVOTyvGUwq สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kkTH4W3gb8Rw-4bV3sMgrcZ9JleejkhT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n72uRYvGBue2ticmeUn7AL6VpC4Do_zT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1B6iXXisdO6yaNO5glNuPHIdrLNIsv-qr สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fzpYqrsJAYw41rf5YVAl6t-2_1T2c5Xd สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11RHOR1m4_wBUZ0ItgnumKqjjhfHgTiYJ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cYyqFy4M9ZKZClzIhwhrJOHwOWySFR2F สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10dhJR6r7GyJ9A3ok9_I0GsO89_PqN1-R สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Y0F8ezaJFMiPBzkakT6-6Smk8lmMpyQR สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TGNwLmbrv_tUBJlU6IlHBIs3fy7QJcf8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CJ65KU3MsHfTwxqfMtAbvTB7TcpxcMdd สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eSWxCreCFxXpLrscLZmUweUu2i-UT1i9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MyHaLkh-9AmpI4g5dV_hmvjskW1c9YXp สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

แข่งขันวงอังกะลุง ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kiBYdU6fa4ubMpvoSdSzLxbx2A9J-aAl สพฐ. บ้านพิชิตคเชนทร์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18lccrCsJbIryBpz2nlAxUz_fen39QLbW สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.ประภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LsCNi2EmD0BGYHgffYXDWdF5CgWlPAn7 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านพิชิตคเชนทร์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EsnRJmilvMPnc69tAXLz3vegWRzps2Mj สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครู้ผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wi1apzTI6QpUpdE9hPZ_H7j8vO3Trxd6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yMhqH6uxGWkJ0F1B-IvgufDjWp_XAU5M สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองขามน้อย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zBNi4UGNPib28Gbu3nRi0IDAJeqBxCH- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1a7OMZpFRagDMZQ_eCu_boW_IzsIBxYxN สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o05s8sgzsISR5zZ000G7AKGtTrZ-5Ljt มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านปอพราน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cS4xMckNEzY8NJ-tiOlH6cnLrIbB08N3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับภาค

นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AYudrlpFPK3FrNBDuElsddR_F1wl2_7R ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 บ้านปอพราน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YJRYDWo3sXch8sTdu9P4rz-mrWEYniM_ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LSwX0IDYKXxMzemcdyUgCEaJmDWyUEeT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jVswtOiEz8ILfdWeb_Fj_Gk8F2hogpaJ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านปอพราน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KNHmTKa69avWUNvNLSFRJjAeAJ--qG-8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านห้วยปอ
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการ จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nZrsA_oo9W4xFlzSRgr2lym8Sg9ONgYt จังหวัดนครราชสีมา บ้านปอพราน
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IasgA7TFOO1TlvFi8EnokqsbzL3wJJt5 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านปรางค์
2560

ระดับภาค

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bet1Quz0x8K6RMoq3xyHMJwK6AdTTQ-r สพฐ. โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qB6T2X-VOT4zucZ0moj9f02IFIoR4obf กระทรวงศึกษาธิการ บ้านปรางค์
2560

ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vo8IXsyz8z6Baxa-D6zdQAt6O-SWXnTo สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรางค์
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1a5TbLTDLYlIYQZrrO2uIwu9_KifY5fgG สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านปรางค์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลำดับที่ 4 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vwySaBaYXiZLNmexhmzMQb-qNZRbslie สพป.นม.2 บ้านปรางค์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-sdgUhhG_3XnLwlWu6HLT22DgeNVI12L สพป.นม.2 บ้านปรางค์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FlLYUxDLr0hcjZ6vBjpKCZ-FplKGic6w มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1a2OYoIQuGwajWseBZijlkieb1LrjwD6F ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา บ้านบุกระโทก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KHa2t8igMsODSLiE--VnCiCmPqe1wTMa สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 บ้านหนองยาง
2560

ระดับชาติ

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_8brJNte20bLUlyKHeiuHPPJsYO0Snah กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบุกระโทก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GyWKxcX7c8pqSznCCyVxSURt4VotIP7w สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IecmDZrrbY-Ktg19xNpqVxemwODlHHbX จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FvWvUfV4qxokoJXNdTzJqal-X6_SLnNj สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uAulXHx6i3am1anZELZ80JydHebvwRYD สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านบุกระโทก
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iwMyE1TkVno_k3-vfYiyOkR4H19Vxp3v จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kCEe5_F_YtRYPFf1HZhR_vA0vADwTisZ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KEuBRkMCd5GCaaVWYeX2GgtLIxicBjK6 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.4 - ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kTRF9kdTkKucnF_i2NildlLSGmvYiSqV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 บ้านหนองยาง
2560

ระดับชาติ

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QhJXRZAxGxWSCj7k9qXS8tHMq1gHeuj3 กระทรวงวัฒนธรรม บ้านบุกระโทก
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ts6oyJx9xHTe6v3ZRzC9RaFTk_wNF59R จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IV63QHz6WYXjC8nrWq60hCHwfZy7rFqk กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LJQY6lppmx8XRsIm6dC9PIilmN9cav50 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Fxhfk30tujAPPwkYmysoA23Jbca3A3l_ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองม่วงหวาน
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ANQBbBjoKW4cDrP_G3bHs2W5ZFULpb-y สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองยาง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Dm31I0ZlHFBKAbAEJJNTl4t0Srehi_tV จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19LhVIX5GlgtR6lpY-fyycICnYPCQkEJD สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองม่วงหวาน
2560

ระดับภาค

เหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Kfx8n6EWstqM9QDN835I4Sfn09TXVDM8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองไม้ไผ่
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XkOpObCtYVniQAMcyBh8xk9__MNxJD8B จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12ZKPJCNH7VFjoP1t1hECa14MSIC8bArc สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านบึงพระ
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14ZS49z1hUhc8Z7Dl3LVp_g7XfRAdT6M3 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โล่เกียรติยศ ชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1drU7l_Brm_njRMC0j3WCZaDDLV7SbUd_ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านบึงพระ
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T1sQjOdWKFELShXg-makepeIGJwRahvL จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

เป็นครูผู้สอนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EdCFGiZ_xshAT72Wrfnn2ZW9a4axr0tJ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านบึงพระ
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ImPCxbe350bMuRnmKzrmzmIwvTD_Z4jz จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YBWDZjay_zRYbOO9Bt_oSsvHBXqQSM1n กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองไม้ไผ่
2560

ระดับชาติ

ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CGP8EnPEek5CAKjTmFyNGkN3RWLflwze สพฐ. บ้านบึงพระ
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k1aoXW_8dkPvSKrtPzlz3_NoDXMQg52k จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MZ1riKPefiIXRydY0ZPoSO4_REvzgGNH จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qRiW1n5sdNgVuWQqiLRpNx99eq64a5g9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองไม้ไผ่
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gGlEygT_r_fjwK8bvh2t-ut526b8M0kN จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมสุงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n8MMORJcEAmV25MhwgJmL33D7qQ3ktCw สพป นม.2 บ้านโนนทอง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PBnCjaOVxNOo8BfgOrdWz2L4ygEo2tDm สพฐ. บ้านบึงพระ
2560

ระดับชาติ

สถานศศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eFyj-5AepRht69ByJFFdEJ0enY570BC1 กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองม่วงใหญ่
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Sc0Y7QqhWC7RwL667oi1Y3CDea_JwTg7 สพฐ. บ้านบึงพระ
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10qWFTFOA3w2FWIoJ-oLlt5s40LJEX7nV สพฐ. บ้านบึงพระ
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15HybCYGp2Fs7I55oFsfu3_CxlSWMv6VS สพฐ. บ้านบึงพระ
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1R_l0BPE_ydYqpn6egP7fxmzhcWiYFQiX กระทรวงวัฒนธรรม บ้านหนองม่วงใหญ่
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนน O-net 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18OgH9oJDtUbVq0E7BEVc3mdfW8rO0j6- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รักชาติประชาบำรุง
2560

ระดับภาค

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gp0LkfDJxc-siZAwzUqxRCKG0GDBLr9r สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบึงทับปรางค์
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cAmOU0MIUitdtjgoGdt0QsT2BmOd1TsM สพป.นม.2 บ้านหนองม่วง
2560

ระดับภาค

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1H1l5nPLzMul7U3h_EownU3LXw3kDIVtv สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบึงทับปรางค์
2560

ระดับชาติ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) / ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NzFDSvnX6x7J3tQgL9pNsULIWl7q2T6L สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านบิง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cqT3yFGVJDmuhcWam-Pe3E6etYuzx34n สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19sxFknFQAF0RH3zn3sjs6zfbb9AodqRP สพป.นม.2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับภาค

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1D8fZDeHtHOtBbIU4Ne-wJEvvKuTB1rm1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศเปตองชาย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=184XzLM9xZmRQCdRkJnq4G3uvOL-Tt5Q3 สพป.นม.2 พิมานประชาสันต์
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11TcDytAPO8-augmL1UvyMf8p5Jb3uLnP สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับภาค

กาแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rXXVpVEf5-FebyACh_5PIs9MQLH1UN4S สพฐ. กะทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมฮูลาฮูป และ กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง TO BE NUMBER 1 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17vWdgD3MD6qe8gT59rSE87aOA-AficZE สปสช. อบต.ท่าช้าง พิมานประชาสันต์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competiton ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XTNl-Es5548zKYgSNS4I4sNA9Dy6v96H สพป.นม.2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wipnZhCq5Bb-sZx3oYcsF-vRXfuRSqEI สพฐ. กะทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1szAVtMIS6Ru1NhF0jEYgGzpckrKvzsQ0 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมเต้นประกอบเพลงและกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ to be number 1 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SzhEvF8yroeTS20KPrGySZkcXLt3ZF6d สปสช. อบต.ท่าช้าง พิมานประชาสันต์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mQbV0KpMX2ZjWCYunvPJodMnKMJNJD0E สพป.นครราชสีมา บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Smd6GsPruQJ4ZF0a75eQtM9sU_s6lGc_ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1z7ruvnnu2ub4k0VZcSQDqq-j13LZAmfG จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1- ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Dlr8bOsR4HRI4Bj0fqChyxZXr3zsnc2n ผู้อำนวยการสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิมานประชาสันต์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรมปรืศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wt4i1x5cAxyOZLug0JBx7cOTiqNex157 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10V1Hveo2eUjYkWEpzd5EOLbjlBiKocMN สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_T7Yd_XbTwqHiJYwtF3f0e7IMssJjwe0 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TaVKxuY4Wzzzt9o0MhqDguMevN0T4mz- สพป.นครราชสีมา บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QaiGpOmULcanfJhQTbiAfBj1ZQccD6-x สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านบิง
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JCmYr2EXI8A5gsup8iUjnYXY1ACym8qA จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JIpQJrXlZKyIsYNevNrQ9qXsn_BRCqKh กระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ldqz6507Uyb7RFa5oLvJvFEF7h8WXW4R สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15AsH3iIgTUPcNLn8PjXs_HGHlrI7CRSa จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

การการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1V-18beHTnXDauGjuxAI_QmcILOukGKRw สพป.นม.2 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition ระดับชั้น ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d5HhaxksMy1pO5QHct_3QLsw644j6Une สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iwVZQ1rvM98w6lvNr6lBmoVQElCgSHu2 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1epxzMa5eHjWpTJ7BzHI-f3sQN64Jvv5K สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xZgOHkB4QF0H8cvgzEqpQi2UhVh-T-uJ สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=176PTtaz6v6tp4Sn_slfClwUtjBy_zPT4 จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UaDTFBcPcnryN3aRAdnhArX8SYK_mSc- สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

กิจกรรม "การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA" ระดับชั้น ป.๔-๖ กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖o ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1trHs-cIEhl-1PEFFtNoXD5lUolpNUA6l ศูนย์เครือข่ายโชคชัย ๒ บ้านโนนเพชร
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JtspmSsRfceIDEKMz569k3f-D1nUiEvg จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pQgztW02cxR10rqnLuvkCH_H9RrUn0MB สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2560 เป็นลำดับที่ 6 ของ สพป.นม.2 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tOcf_8Ue4AsxmgF8TBBJ18aCTQg-J9TT สพป.นม.2 บ้านหนองไผ่
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BkmYMz3x6ZvkZ62I-4hTDVJBedxZVyDg จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kpa-3m-7ISrntLPTNwQGz7pYREPZIeYw สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12DdhmfO1vFDimFPvyOTxxEyAmgq3drCZ สพป.นม.2 บ้านหนองไผ่
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1plswfKCF8CXkAbFwet29jgNVMWN7XW8X จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-OiojDL36DE8C_hEbDHpYQ9ooqwiXL7V สพป.นม.2 บ้านหนองไผ่
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wFyFTeAHFupfdKIQBbM2M372HrF6_GVU จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา2560 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VkYi6JaVATmZlUwOzxJNrZJYyqfWt_F4 สพป.นม.2 บ้านหนองไผ่
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KKlkiYhF24IhgEbzJ1ugsdKMqGDVfI9V จังหวัดนครราชสีมา โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14oQrWPL2Mk5DfkXp7FsKQehjtJP03t36 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TlFKpK6_nMBd77BKJsGWwNPZKCxnk5Rj สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองปรือ
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OJ8o3PIjQx6zGPhw7SbM2JmtbH0Hxq7O สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

ผ่านการประเมินรอบที่ 2 "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1subCi2jDlC1neFPxtJVlOKAH28mp119s มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหนองปรือ
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PiI-BmYTsJRB1JFhtu_CJcEpEkZ4KZv0 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pn8xmbzxrY-zJPYdpGeB6z8xS582OmHV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ บ้านหนองบุนนาก
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_KCO58mrPnQyj-TdEPmsGT-l0n6e7Fee สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iGEQ-yeDT-qdbng-iiZsPBvsZ-pr4_tQ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nXJZkf9istlTMsBeiiRkTnaXOw00yXjI สพป.นม. เขต 2 บ้านหนองบัวกลาง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1COs8n9FtvSbtWfVtbWm0d7o7vaMe49AK กระทรวงศึกษาธิการ โคกวังวนวิทยา
2560

ระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-DjVI6MTjKJZOtho1gydy-FUHR4mOsaf สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบัวกลาง
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1m3FcGkDU3Kp2E55F5kYqGZ19STf1issL สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหินดาด
2560

ระดับภาค

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RAAfFuIpiaI9JSY4yfNxgqw6b32HMGHI กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 อำนวยศิลป์สารกิจ
2560

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Q8jJjRV152fq5sYrht86x9UbzzUqi4Is สพป.นม.2 บ้านหนองบอน
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16cep-ZuMAuW2ZA8hyAJmFwEzeUVF2z9P สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบอน
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13OIdU97l9vMmw19PqDFgq4Nqcjh0uOzp สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ อำนวยศิลป์สารกิจ
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A6-TBNcPYgL4gux5OlYItCw-HPZmNBTz สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองบอน
2560

ระดับชาติ

คุรุสภาสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q-8vLqydWaN97944Y-uke5d7cH9VeSFd กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2559

ระดับชาติ

เหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมงานประดิษฐ์บายศรีปากชาม(บกพร่องทางสติปัญญา) ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bdQNE7ktS8DzjnuKcNexsNG15e5jv4bO สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทสถานศึกษาดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15Nc7LPa5-Jl1nno_07-dccSa27LgV4sE สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2559

ระดับชาติ

โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1to3v6MBaWBpmIdTeGJCM4t58iZRnQmma สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2559

ระดับชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XX1HQ3c5WV6lkXbziu3jcmPNqeu6a9AX กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โรงเรียนนำร่องในโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริม PLC ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C1-YnTyjVPA_P9u7WIrFo1PBKjIDA3Jv สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
2559

ระดับภาค

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16YH3QmuD4o91DbqdhMnaBI_8P2bLM-sc กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Zzhgv56Q_DKkvbg8Ga8Z8OgStUVZYA_- สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษสีขาว ปลอดยาเสพติด ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BNbOPPOzFBu7S4qCSevaLMf6bzEHhlwW กระทรวงศึกษาธิการ วัดเหมสูง
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้ผ่านการอบรม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VMDF668cubVYO-e2xhCARuOLfdfcd82p สพป.นม.2 วัดเหมสูง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IAtnpAb8Sr934GErWcyjkAolO7Q74-VM สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดเหมสูง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Nmc6zIawNXPKakzqwMpZYd9IGqWaSrg0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดเหมสูง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17AdM_47W9xLloMi4PCZ4R0b3RrxvCfK5 สำนำกงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวจศึกษาธิการ วัดเหมสูง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกระบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oIpJ8tJW3UQZI3qeiOhvpA663j_BeB6p สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วัดเหมสูง
2559

ระดับชาติ

โรงเรียนบ้านหัวทำนบได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WSJoc_96q45JbSON31RjFgMOLEmaPq3M สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับชาติ

ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น โครงการโรงเรียนสีขาว ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MWoOKSfoZr30skjp92J6iDz_qE4L4Gvb กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองนกเขา
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โรงเรียนบ้านหัวทำนบได้ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ. ครั้งที่ 5" ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19XIK-S16QK9imCFIcn_55NbKnndefajV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I9szqBM3RnEtsfAxlffq_9Xh-5TRji9_ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SSXzgknwuD5RDlAIDE_ASWvU_3kaCxwy กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับชาติ

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 "สถานศึกษาพอเพียง 2558" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-tQjSeXLdoTdRyxFMVtgjmG4W48jpYsY กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับชาติ

ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k8uR1U-sZmlNjH0y4or7QE8I6engXJqv มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับชาติ

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-69_6AQ8vgvp2Voyaeq6fTJaa0Gk7Eb_ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหัวทำนบ
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.3 สูงกว่าะดับปะเทศ สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nYAQZ5lr3pYvJwimRIJ7gAMLTEmtmZ5l สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o_5AZ9GKS0g0DQTBzI21-BDRcwDv_6c_ สพป.นม.เขต2 บ้านห้วยแคน
2559

ระดับภาค

แข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือระดับเหรียญทองแดง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TzXOQECH3OPXb_L7yGus1Mf902zN5lC6 สพฐ. บ้านหนองไทร
2559

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17Z5XfdTjZ9ciwTniZOoXs_BqxR5IVBys สพฐ. บ้านหนองไทร
2559

ระดับภาค

เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IEC0NlbHndU7xrlYuwR9Dk58Z_DwGsXC สพฐ. บ้านหนองไทร
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Z4vxiuKqrIVkU6lIrBS6-Yjyx81-9o9j กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k_DJjSTmsLCZ8Bt5wVI6A6Y9B-ENFyJ- สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LLkGpwXxVYopCHGL5L-4vIZpCoOXolHm สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kInHp1mDMafvIPlWfOcSSdcNXc7XY4YT สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินฯ ปีการศึกษา 2559 นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร กระทรวงศึกษาธิการ วัดพะโค
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I0QoqnJdAn7CBPmdfKC-FoX3y0WITVbH สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินฯ ปีการศึกษา 2559 นายดนุพล ศรีแจ้ กระทรวงศึกษาธิการ วัดพะโค
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aNm2FHj5t7YHdK7KxTRN00Fko_j_OPon สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KPLyQdcdbzyrvNuo0Cm6LsshiGE4Doi5 สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CQ-OrKsHuhnvWP_TJ7i_lI4od3cC9f2e กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองชุมแสง
2559

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1r-TBwZj-kv760gXsMxWZjTkWPsMBJtJO สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19JXXYMFt2nB7DBqiAw2iBuulfOgMI3LF กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองชุมแสง
2559

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพฐ. บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา 2559 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DnOvj0_mPPXKfT7tqbg6M8mYi9fZ-CIS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหลุ่งตะเคียน
2559

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L0yTNHWNH47CZAlnCSSyh6AT_xWJw6Bj สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uMn3K2iyu9ucmC5-R8mBGxwzlsZMZ4i1 สพฐ. วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_R5tkY1oII5EP6khCkDP55Up_gbaUDDV กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1woa-QVoaqOBo841Z3qQRcUppoLa-jAUl สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kA571E0GJdSym_hNrm1CtNzANy0y551X กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1J2uZV_INmeHZteYq06w4HMftBoQPloxp กระทรวงวัฒนธรรม วัดหนองพลวง
2559

ระดับชาติ

MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KNHfqltY9JqWl6h96dG8XMh2TeJ6Ocjb กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2559

ระดับชาติ

MOE AWARDS สาขาเทิดทุูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oBsEuFx03HryHjnMHqrZnjWB3ighqEZN กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2559

ระดับชาติ

โล่เชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขาคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ciUPA5JC08nILfdudBM7EOIJuOqgftla กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองหัวแรด
2559

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KiCIcMR2lc9WmnyQ5CzmJh3PXxK-xu4s สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหนองกระทุ่ม
2559

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KEzy44NaLgUzK3Nwj6f-rWiMkoJVjBLg มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองกระทุ่ม
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนบ้านดอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2559

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZOS_eLGLZk0OnBko8HVqsHHoDPB9e9dI กระทรวงศึกษาธิการ วัดพะโค
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนบ้านดอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านดอน
2559

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=198HsTzzHbk-Ni-qWJnXOPYx5cmW0D0LC มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วัดพะโค
2559

ระดับชาติ

ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านดอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านดอน
2559

ระดับชาติ

ได้รับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19SpVyCgdUMvvvBKGz8PG_Q30gIzp70-X สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ วัดพะโค
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

โครงการโรงเรียนอาสาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โรงเรียนบ้านหินโคน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา บ้านหินโคน
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มี สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QtN5-pSxMMz2faGkGrP8-hG1im398pPp เป็นโรงเรียนที่มี Best Practice ระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บ้านหนองกก
2559

ระดับชาติ

ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านหินโคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านหินโคน
2559

ระดับชาติ

การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ayqbxGJRIYu_s6J1rY4cu3LHt6h4PjHK สพฐ. บ้านหนองกก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ผลคะแนนการสอบ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1caR-dCm6whB7fdCrZ4jpxqhZCsoa5tr9 สพป.นม.2 บ้านหนองกก
2559

ระดับชาติ

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Vg7PlVzM0s4QArF_UEyzoFgPzrxk73kJ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ครูดีศรีโคราช ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CBwhtwWgqIO737-ZBlyHc0diu6E2D6Ak คณะกรรมการจัดงานวันครู จังหวัดนครราชสีมา วัดกุดสวาย
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

ผ่านการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองพลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองพลอง มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บ้านหนองพลอง
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O-NET)สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 นางนภสร จิตรพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ นางนุชธิดา เบ้าคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.สถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Pe4tLRiPoEPx9WA8HKxmvyiLEq72Isk กระทรวงศึกษาธิการ ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพระบายสี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองพลอง
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.ระดับเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qyiQnwG2whN6Cke2RY0xqd-w1Per6LNA กระทรวงศึกษาธิการ ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2559

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางนุชธิดา เบ้าคำ สพฐ. บ้านหนองพลอง
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.ระดับเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1moZNM32iHJWbFgyw4_u49ow4tjV6MgKY กระทรวงศึกษาธิการ ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2559

ระดับภาค

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วงงาม สพฐ. บ้านหนองพลอง
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1x3ZTPky9Wpm5b2sqMgYS5jC1jd7znBW_ กระทรวงศึกษาธิการ ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GbfmZ89epH0OoryRmjTMYlFHd816kj7Y กระทรวงวัฒนธรรม ภูทองวิทยา
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3 ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ระดับชั้น ป.๔-ป๖ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CyAsiqGBlZhsGqouj2oCR_3d2k-wa8RH สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ บ้านห้วยปอ
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-Book) ชั้น ป.4-6 ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 -6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Iq5WHLXrt0wIMmNOfgTZ96z6h_ejYh6 สพฐ. บ้านสารภี
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับภาค

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษระดับชั้น ม.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zkC01V3TVGONrVsqvMc8YTSuiDbL8fSy สพฐ. บ้านสารภี
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor ชั้น ป.4-6 ครู สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับภาค

กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6ม1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1h3RsPolp2JR-KsFPeq8Rjt2kgUxCdUQc สพฐ. บ้านสารภี
2559

ระดับชาติ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผู้อำนวยการโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสระมะค่า
2559

ระดับชาติ

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dcwYc0msiEbm3ccJ2Zj20IZ1OJplQyzO สพฐ. บ้านสารภี
2559

ระดับชาติ

รวงวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vtVzJoB5gmfP3FFimhUNyoY_mVEu_bho กระทรวงศึกษาธิการ บ้านห้วยปอ
2559

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระรัดเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nyncTsEVSaaZkHEi5Sm3X3ho0gI0TyYN กระทรวงศึกษาธิการ บ้านห้วยปอ
2559

ระดับภาค

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DGitVmqWIufqGEJYjhRp52UH3DNNzT-n สพฐ บ้านหนองสะแก
2559

ระดับชาติ

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nuU2Y1ShS6j_VEepI02sGQY0MnLZEMyx สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ้านสระมะค่า
2559

ระดับภาค

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=108sTIfBbjd7M-TaR7aUMJDXGFLavyeGf สพฐ บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bCCqDD8F-PQrghoJqM8RTxb3tHfi96YK สพฐ บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Rmf1wRMcJroJ96Un9faF6p8XwBFUrWs3 สพฐ บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ชั้นป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WkMmdmrZk4qYwLlWNnAIYVT5xUWPUoAL สพป.นม.2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองปรึก,นายกงไกร สง่าเนตร,นางยุพิน ฟานกระโทก กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองปรึก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gyk2h04kjW5vs4v3N8E58ct2_8c8p52W สพป.นม.2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับชาติ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fgz2lXZ8VXwGjh_RfyuYBsFwKk_-tThe สพฐ. บ้านหนองลูกควาย
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KupnatSW4OaTKBMTjdOEqyBY9STYwERQ สพป.นม.2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4 - 6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hwtEzGVVrkrmAO9zO1g7_k5iN8Rv3WjC สพป.นม.2 บ้านสระมะค่า
2559

ระดับชาติ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yd8BtPPHh6JWdUc4lOjNlLnxxYH1Uw5E กระทรวงศึกษาธิการ บ้านสระมะค่า
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใข้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10DKwJh4ah482kqjL_J9bdduyH-DRCVeA สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gYt0O9eEBtHWnHA0n8anmaR-UhVV5Xbb สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

เข้าร่วม/การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_xx4VfSzmWudVye-cOJWixnqpA2r4-qP สพฐ. บ้านละลม
2559

ระดับภาค

เหรียญทองแดง/การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1itgIfzcOwBTIKyXXOvSdGSHOJASUQgj6 สพฐ. บ้านละลม
2559

ระดับภาค

เหรียญเงิน/การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1czmsntoYWoCFHxcNtZ31sOnWxqLufld6 สพฐ. บ้านละลม
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

แข่งขันน้ำริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12lEVTvRV2RUMg5mYK_hhUmtWsPjQrQRY สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

เหรียญเงิน/การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่(๔บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_mFwRKyGt4EtdJI-GIqI2OxM6gRIMsKQ สพฐ. บ้านละลม
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GvmGHFlVFK_7AwxRxOI1Y_MYBYRnq0mF สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1V8P4HIakk8rnVsmJOmI_ypIARD99232l สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13OUPQdf-mTD8886kDTcwml-h1H1GqkF0 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ny3nU8-FDbvoSq6D7quq3NftR-sfqbpw สพป.นม.2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UQT0YUQMtyAd_OSE3aUs2PmzEOZ8k9Z1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ บ้านละกอ
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tB31LW9fEXpEEzr2wD5A34z2yxBny9iC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vN3qhsFUEvFgX-ihwUYAA00Q9W19WRz9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fifvkvqwU97SGGTyj8TSUAWGJCLbX5UO กระทรวงศึกษาธิการ บ้านยอกขาม
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EOj8zLo3vCLq8uhqV4UvtjL2ZcXrmS1- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

ผ่านการประเมินโรงเรียนแกนนำมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ระดับยอดเยี่ยม ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VjTicDxg9gh_SLTUc7QEKplorPFZvIzM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับภาค

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14fulRlK4ysDmtKs3LDTVd5Klm6Pl9NZc สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 บ้านหนองสะแก
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมงานสัปห์ดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xYyGs8TpamHvmSiak9auCd_E8u4urcCT ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา บ้านเมืองพลับพลา
2559

ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด

เข้าร่วมงานสัปห์ดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=110IXgiwXhq3scOcAFSQTNfohgPZ43Mex ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา บ้านเมืองพลับพลา
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. /ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Jy3SLGIH6_NG8UwY2Xk5lLcSF1ZKl-fF กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2559

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส./ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cfVMIw_HcLHglvk5ZHUhcEpWvU_4r7Ea กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเมืองพลับพลา
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทองอันดับที่ ๓ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L36E6aA6A2-BPNBkhK-jI9Mm8A8ubA4Q สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านกุดโบสถ์
2559

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16Spx7gps-pZQxU0gezj5PIPYz1sksEUt สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านกุดโบสถ์
2559