HRIS@Korat2ข้อมูลรางวัลและผลงาน ค้นพบ 1,462 รายการ  | จำแนกข้อมูลรายโรงเรียน |   

รางวัลทั้งหมด | ระดับนานาชาติ | ระดับชาติ | ระดับภาค | ระดับเขตตรวจราชการ | ระดับจังหวัด
ปี
รางวัลระดับ
ชื่อรางวัล/ผลงาน
หน่วยงานที่มอบ มอบให้ โรงเรียน รายละเอียด
2563

ระดับจังหวัด

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา นางวัชรา สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2563

ระดับจังหวัด

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา นางกุหลาบ สุวรรณะ โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2563

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับช่วงชั้นที่ 1 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงณภัสสร แต้มกระโทก โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2563

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายอภิวรรธน์ ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

คนดีศรีย่าโม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2562

ระดับภาค

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิเชษฐ วันทากุล โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (ระ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพิเชษฐ วันทากุล โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน อำเภอโชคชัย
2562

ระดับภาค

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนวัดพะโค โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2562

ระดับภาค

การแข่งขัน Best Practice ครู โครงการโรงเรียนสุจริต สพฐ. นางจุฑามาศ สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช
2562

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สพฐ. นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

เป็นผู้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายไชยวัฒน์ ท้าวนอก โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 สพฐ.,มจร.,สคล. นายเศรษฐเมธ พรมวัง โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

คนดีศรีคุณธรรมโคราช จังหวัดนครราชสีมา นายเศรษฐเมธ พรมวัง โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

โรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสวดมนต์แปลไทยระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ สพฐ. นายเศรษฐเมธ พรมวัง โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางอรทัย พรมวัง (ครู) โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ (ผอ.) โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายธนัช พัธนภาคินทร์ (ครู) โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงจีราพร นึกกระโทก โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มประโคน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงชลธิสา ชูคงพะเนา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงศรัณยา คงพะเนา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงภัทรธิดา นิดกระโทก โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงวิลาสินี คชช้าง โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงนฐิฐา ดุมใหม่ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เด็กหยิงนิลาวัลย์ สนิทจันทร์ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องสรภัญญ์พื้นบ้านอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นางอรทัย พรมวัง (ครู) โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2562

ระดับชาติ

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพฐ. โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย
2562

ระดับนานาชาติ

กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย
2562

ระดับชาติ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรีญเงิน สพฐ. นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

คณะวิทยากรแกนนำ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.นครราชสีมาเขต 2 ครู โรงเรียนบ้านช่องโค อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัยชมเชย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครู โรงเรียนบ้านช่องโค อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมตัดสิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับ ป.4-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม เขต2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

โรงเรียนแกนนำเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (บำรุงต้นกล้า) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก สพป.นครราชสีมาเขต 2 ครู โรงเรียนบ้านช่องโค อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.4-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) และนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดี (good Practices) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันอัจฉริยภาพ ป.4-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง แข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้นป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครราชสีมา เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ )ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

"โรงเรียนที่ผ่านการอบรม ค่ายเยาวชน "" คนดีของแผ่นดิน "" (เยาวชนไทย หัวใจ Strong)" สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททีมหญิง สมคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

Webpage Editor ป.4-6 สพป.นม. 2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์แห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

Webpage Editor ป.4-6 สพป.นม.2 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

Webpage Editor ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

Webpage Editor ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ๑ประเภททีมหญิง สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ผ่านระดับมาตรฐานโรงเรียนปลอดขยะ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ รุ่นอายุ๑๒ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริกุล โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

ผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒รุ่นอายุ๑๒ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางนภสร จิตรพิมาย โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ชนะเลิศ อันดับ ๒ ๑ ในการประกวด ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ (โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ชั้นป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน/ครู โรงเรียนบ้านดอน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน/ครู โรงเรียนบ้านดอน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันแอโรบิกระดับ ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน/ครู โรงเรียนบ้านดอน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิยาศาสตร์ ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน/ครู โรงเรียนบ้านดอน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน/ครู โรงเรียนบ้านดอน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

"การอบรม ค่ายเยาวชน ""คนดีของแผ่นดิน"" (เยาวชนไทย หัวใจ Strong)" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 โรงเรียนบ้านโนนเพชร อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กหญิงสิริวิมล พลทองมาก โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

"สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖o""" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโนนเพชร อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลทามูล โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

ชนะเลิศ วาดภาพระบายสี จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับนานาชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางนฤมล เพประโคน โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก สมควรได้รับ IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สพฐ. สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กหญิงจารุวรรณ พิมมาศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กหญิงวรรณษา คงวุฒิ โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางนฤมล เพประโคน โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กชายกิตติธัช ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

สถานศึกษาพอเพียง60 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ป.1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางนฤมล เพประโคน โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอรพิมพ์ิวทยา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายธนภัทร หอมกระโทก โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนวัฒน์ สระสงคราม โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2561

ระดับภาค

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่ง 2560 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการที่มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ระดับเขต ประจำปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

"เหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ""เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง""" สพป.นม.7 สถานศึกษา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

"สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง 2560" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

ธรรมศึกษาชั้นโท สำนักงานพรุพุทธศาสนา โรงเรียนภูทองวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหารสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 14 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

"ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ""เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง""" สพป.นม.7 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ. โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.6 มีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านภาษา(Literacy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ป.3 สพฐ นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฐนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับนานาชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สพฐ. นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานแข่งขันสาวไหมและประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน ระดับศูนย์ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.3โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครรราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ 14 ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขัน มารยาทยามอย่างไทย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. นางอรทัย พรมวัง โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานการสอน หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. เด็กหญิงวิภาวดี แหลมทองหลาง โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

เป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. เด็กหญิงสุชาวลี เปาะกระโทก โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. นายธนัช พัธนภาคินทร์ (ครู) โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สพฐ. นางอรทัย พรมวัง (ครู) โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศุนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาปลอดภัย กระทรวงแรงงาน โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๑ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านปอพราน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบห้ง ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันการคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖ สพป. นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านปอพราน อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถานศึกษา โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ -ป.๓ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.๑ - ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองการแข่งขันการจักสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในโอกาศวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเรื่องร่อนประเภทร่อนนาน ระดับชั้นป.๔-ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับชาติ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สพฐ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นม๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

"อบรมค่ายเยาวชน ""คนดีของแผ่นดิน"" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ""ป้องกันการทุจริต""" สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” สพป.นม.7 นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑ -ป.๖ สพป.นม๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

"สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง 2560""" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ระดับชั้น ป. ๓ -ป.๔ตอบปัญหาธรรมะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่๙ เจ้าอาวาสตะกุดเครือปลอก สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับชาติ

IDA AWARD ระดับยอดเยี่ยม สพฐ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีไม่มีอบายมุข โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ระดับชั้น ป.๕ -ป.๖ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่๙ เจ้าอาวาสวัดตะกุดเครือปลอก สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนคุณธรรม3ดาว เขตตรวจราชการที่14 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

มาร์ชชิ่งความดี เหรียญทอง มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก คณะสงฆ์อำเภอจักราช สถานศึกษา โรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสงฆ์อำเภอจักราช นักเรียน โรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนโนนตาวิทย์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศสวดมนต์สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะสงฆ์อำเภอจักราช สถานศึกษา โรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ปง๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2561 เขตตรวจราชการที่ 14 โรงเรียนบ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

"เป็นผู้ผ่านการอบรมพัฒนา""ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

"ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง 2560""" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิดร์) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอักฤษ (คลอสเวิดร์) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (คลอสเวิร์ด) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ พป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - 6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรยญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองการแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกท่งประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลุกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

การสร้างภาพด้วยการฉก ตัด ปะ ระดับชั้น ปฐมวัย สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1- ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1- ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ป.1- ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.1- ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1-ม3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำน้ำพริกผัดสดเครื่องเคียง สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

ประกวดบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จังหวัด โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับชาติ

อบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยสศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับชาติ

"ผ่านการประเมินรอบที่สาม ""บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"" ปีการศึกษา 2561-2565" มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ครู สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศการแข่งนันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ครู สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สพป.นม ๒ /สูงกว่าระดับประเทศ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน/การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สพป.นม ๒ /รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (ชาย) โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เกียรติบัตร/เหรียฐทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ สพป.นม๒/ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอน ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-3 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เกียรติบัตรระดับเงินรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เกียรติโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผุ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สพป.นม.2 โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สพป.นม.2 โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)ระดับชั้น ม.1-ม.2 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้นม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

"การได้รับเหรียญทอง แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาด เล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพลวง อำเภอจักราช
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

"ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3/ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6/ ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 /ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับชาติ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับจังหวัด

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ อำเภอจักราช
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัก ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชี่น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันพูดภษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณหน่วยราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สถานีตำรวจอำเภอหนองบุญมาก มหาวิทยาลัยราชภํฐนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการเล่านิทาน บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา (ป.1-6) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการเล่านิทาน บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ กิจกรรมคุรุชนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผ่านการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันคีตะมวยไทย (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ (ม.1-3) สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับชาติ

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นป.4-6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการอข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนหุ่นยนตร์ผสมระดับเหรียญทอง สพป.นม ๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรึก อำเภอโชคชัย
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนเหรียญทองการแข่งขันหุนยตร์ผสม สพป.นม ๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญ์ทองการแข่งขันหุ่นยนตร์ผสม สพป.นม๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทองแข่งขันหุนยนตร์ผสม สพป.นม๒ โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอหนองบุญมาก
2561

ระดับจังหวัด

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ระบำมาตรฐาน สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริงยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนวัดเหมสูง อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพป.นครราชสีมาเขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านช่องโค อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 สพป.นม2 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก สพป.นครราชสีมาเขต 2 ครู โรงเรียนบ้านช่องโค อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 สพฐ. เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง กระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษา โรงเรียนบ้านช่องโค อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 สพฐ. เด็กหญิงณัฐกรานต์ แสงสุขสว่าง โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สพฐ. นางนุชธิดา เบ้าคำ โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนชุมชนดอนไพล อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 สพฐ. เด็กชายเจษบดินทร์ ทองทา โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 สพฐ. นางนฤมล เพประโคน โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ปี 2560 กระทรวงแรงงาน สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง2560" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินโคน โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผ่านการประเมินรอบที่สอง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทสถานศึกษาดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านหินโคน โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหินโคน โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นางนภสร จิตรพิมาย โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

คุรุสภาสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2560 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร นางสาวจิราพร เตไธสง โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O-NET)สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองพลอง โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2560 ลำดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองพลอง โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองบอน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 ครู โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุสรณ์ สนิทชัย โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

แกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงวรรณฤดี มวญจะบก โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กหญิงขณิฐา ยาเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

แกะสลักผักและผลไม้ ป4-6 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง 2560" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองพลอง โรงเรียนบ้านหนองพลอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป. สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 สพป.นม.2 ครู โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพท่งคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.นม. เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 สพป.นม. 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านดอน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง2560" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขามสงเคราะห์ โรงเรียนขามสงเคราะห์ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงงานคุณธรรม ป.1-3 สพป.นม.2 นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

"ผ่านการประเมินรอบที่ 2 ""บ้านวิทยาศาสตร์น้อย""" มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา2560 สพป.นม.2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

คะแนน o-net สูงกว่าระดับประเทศ สพฐ.สพฐ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม สพป.นม.2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

คะแนน o-net สูงกว่าระดับประเทศ วพฐ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 สพป.นม.2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

"กิจกรรม ""การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA"" ระดับชั้น ป.๔-๖ กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖o" ศูนย์เครือข่ายโชคชัย ๒ โรงเรียนบ้านโนนเพชร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2560 เป็นลำดับที่ 6 ของ สพป.นม.2 สพป.นม.2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย กนะทรวงวัฒนธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนพะไล อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition ระดับชั้น ป.4-6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

การการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-3 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การปะกวดแปลรูปอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาาย ระดับชั้น ม.1-3 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้างภาพฉีกตัดปะ ระดับอนุบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 สพป.นครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1-3 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน กิจกรรมปรืศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1- ป.6 ผู้อำนวยการสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.1-3 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กะทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition สพป.นครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมเต้นประกอบเพลงและกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์ to be number 1 สปสช. อบต.ท่าช้าง โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

เหรียญทองแดง กจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

กาแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กะทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competiton สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรมฮูลาฮูป และ กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง TO BE NUMBER 1 2560 สปสช. อบต.ท่าช้าง โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัันพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศเปตองชาย สพป.นม.2 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ระดับ ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2559-2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) / ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบิง อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

สถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นญ.ณัฐฐินันท์ พิมเสน โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสระแก้ว อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางแพรพิไล มากพันธ์ โรงเรียนวัดพะโค อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1 - ป.6 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1- ป.6 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนชุมชนวัดรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งชั้น ป.4-ุ6 สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนน O-net 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 สพฐ. โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพฐ. โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป6 สพป.นม.เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.4-ป.6 สพฐ. โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.1-ม.3 สพฐ. โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

สถานศศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมสุงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 สพป นม.2 โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นป.4-ป.6 สพป.นม.เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

สถานศึกษารักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดนครราชสีมา สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

สถานศึกษารักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดนครราชสีมา สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สพฐ. โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

"การนำเสนอ ""วาดภาพหนังสือเรื่องเล่า อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

เป็นครูผู้สอนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิกระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

"สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง 2560"" " กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

โล่เกียรติยศ ชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านบึงพระ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

เหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันกานจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1- ป.6 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.4 - ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประกวดคัดลายมือของเด็ก เยาวชน นักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นป.4-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นป.4-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.๑ - ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดนครราชสีมา ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้นป.4-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.๑ - ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

"ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง 2560""" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.๑ - ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ครู โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับประเทศ สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับจังหวัด

การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต 2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลำดับที่ 4 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใชัจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใชัจากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1-ป.6 สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการ จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านปอพราน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านปอพราน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โรงเรียนบ้านปอพราน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านปอพราน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส.ประภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครู้ผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

แข่งขันวงอังกะลุง สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ จังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันแอโรบิก สพป.นม.เขต2 นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป. 4 -ป. 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

"การนำเสนอ ""วาดภาพหนังสือเรื่องเล่า อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 -ป. 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

"การนำเสนอ ""วาดภาพหนังสือเรื่องเล่า อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1- ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

"การนำเสนอ ""วาดภาพหนังสือเรื่องเล่า อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4- ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

"การนำเสนอ ""วาดภาพหนังสือเรื่องเล่า อย.น้อย ระดับมัธยมศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย.น้อย ในโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นักเรียน โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1 - ม.3 สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ร้องเพลงคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ สพฐ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป. 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ภาพยนต์สั้น รองชนะเลิศอันดับ1 สำนักนวัตกรรมการศึกษา สพฐ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

OBEC AWARD ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่. รางวัลชนะเลิศ สพญ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย สพฐ. ครู โรงเรียนโคกวังวนวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

BEIDQM สำนักนวัตกรรมการศึกษา สพฐ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลชมเชยอันดับ2เหรียญทอง มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.1 -ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการท่องอาขยาน ระดับ ป.1- 3 สพป.นม2 ครู โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

เสมา ป.ป.ส ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านยอกขาม อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเทียมนครวิทยา อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถานศึกษา โรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ดีเด่นระดับทอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

แข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา(ป.1-6) สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับจังหวัด

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา สถานศึกษา โรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การทำอาหาร บกพร่องทางสติปํญญา(ป.1-6) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

"สถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง 2560""" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

การทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญษา(ป.1-6) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

การทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา(ป.1-6) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับภาค

แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกม Paint บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ได้รับการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 14 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกันผม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกมPaint บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

เหรียญทอง/การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สพฐ. โรงเรียนบ้านละลม อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

เหรียญทอง/การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพฐ. โรงเรียนบ้านละลม อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การขับร้องเพลงไทยลูกทุุ่งบกพร่องทางการเียนรู้(ม.1-3) สพฐ. นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

เหรียญทอง/การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3 สพฐ. โรงเรียนบ้านละลม อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนนักเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรมPaint บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เป็นครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ. โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

"การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน""สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ"" ประจำปี ๒๕๖๐" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

สพฐ. สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตรประเถท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนการทำอาหาร บกพร่องทางสติปัญญา(ป.1-6) สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศๆไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางสติปัญญา(ม.1-3) สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๑๕ เมตร ประ เภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

ครูผู้สอนขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางการเรียนรู้(ม.1-3) สพฐ. ครู โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.4 -ป.6 ได้เข้าร่วม สพฐ. โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมแห่งประเทศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท หญิง ระดับ อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับภาค

เหรียยทองแดง การแข่งขันเครื่องร่อน ประภทร่อนนาน ระดับชั้น ป.4 - ป.6 สพฐ. โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้น ป.1-6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การสร้าง Webpage ประเภท web Editor ชั้น ป.4-6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

"สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ""สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐""" กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-6 สพฐ. โรงเรียนบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสระมะค่า อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับภาค

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนบ้านห้วยปอเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้นป.1-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอจักราช
2560

ระดับภาค

การแข่งทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ สพฐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูดีไม่มีอบายมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปอ อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การสร้างสรรค์ด้วยการปะติด ป.4-6 สพฐ. โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับชาติ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 สพฐ. โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 สพฐ. โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับจังหวัด

ธรรมศึกษาชั้นโท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนภูทองวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 สพฐ. โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล ป.1-6 สพฐ. โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับจังหวัด

ธรรมศึกษาชั้นโท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียนภูทองวิทยา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 สพฐ. โรงเรียนบ้านสารภี อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางชนะเลิศ กีฬารักบี้แชร์บอล ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๕๐ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๕๐ เมตร ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษา โรงเรียนบ้านโคกพลวง อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราการร่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6 สพป.นม.2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาพอเพียง กระรวงศึกษาธิการ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล ศูนย์เครือข่ายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ๑ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ อำเภอจักราช
2560

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ป.๔-๖ เหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลููกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับ ป.๑-ป.๖ สพฐ. โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

โครงการห้องเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ สพฐ. โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับจังหวัด

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภทหญิงล้วน ระดับดี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
2560

ระดับชาติ

โครงการห้องเรียนสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ สพฐ. โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สอง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงเรียนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

ได้ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศ สพป.นม.2 สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับภาค

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ครู สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับชาติ

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เหรียญเงิน มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครู สพป.นม.2 โรงเรียนวัดกุดสวาย อำเภอโชคชัย
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

เกียรติบัตร/การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ฯสูงกว่าระดับประเทศ สพป.นม๒/ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อำเภอหนองบุญมาก
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหนองสาย อำเภอห้วยแถลง
2560

ระดับเขตตรวจราชการ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่น