HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสวนหอม


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านสวนหอม ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  113 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอุดร พนมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ฉัตรสุดา สอนจันทร์ ครู
3. นางเพ็ญศรี จันทร์หัวโทน ครู
4. นายฉลอง กอบเกษ ครู
5. นางกัญญา วงศ์นาม ครู
6. นางสุมาลัย มัทธิกันต์ ครู
7. นางจิราภรณ์ สำราญรัมย์ ครู
8. นางเกษร น้อยมา ครู
9. นางเสาวภาคย์ กอบเกษ ครู
10. ส.ต.ต.พิทยา ยันสูงเนิน ครู
11. นายมานิจ ทรัพย์สิน ครู
12. นางศิริพร ชาญขุนทด ครู
13. นายเสรี คำนันดา ครูผู้ช่วย
14. น.ส.อมรรัตน์ สาครรัมย์ ครูผู้ช่วย
15. น.ส.อรชญารัตน์ รัชตะวราเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายยุทธนา พวงประเสริฐ ครูผู้สอน
2. น.ส.นิสาชล ถองกระโทก ครูผู้สอน
3. นายสมบูรณ์ วรรณพันธ์
4. นายภาณุพงษ์ สมสวย ลูกจ้างชั่วคราว

แผนที่