HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  110 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  37.70 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.10 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายฉลอง จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายจีรพัฒน์ บุตรศรีโคตร ครู
3. นางปิยนันท์ ลุนทองทา ครู
4. น.ส.สุคนธ์ แก้วรังษี ครู
5. จ.ส.อ.หญิงกัณลดา ดอกไธสง ครู
6. นายนิยม ริมไธสง ครู
7. นางนงค์นุช แสงแก้วสุก ครู
8. นายสุเนตร ศรีสังข์ ครู
9. น.ส.ประดิชญา สันทัดกลาง ครู
10. นางวิไลลักษณ์ ริมไธสง ครู
11. นางสุพิชญา กล้าไพรี ครู
12. นางศรีสมร บัวที ครู
13. น.ส.พรรณพัชร พันธ์ไธสง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.วันเพ็ญ คำชำนิ ครูผู้สอน
2. นายเอกพล ริมไธสง ครูผู้สอน
3. น.ส.แสงเดือน ชินหัวดง

แผนที่