HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดพะโค


ที่ตั้ง  หมู่ 5 พะโค ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  57 คน
จำนวนห้องเรียน  10 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  69.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายมงคล สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.พัชรากร ภิญโญ ครู
3. นางแพรพิไล มากพันธ์ ครู
4. น.ส.ภัศราพร ประติสัตย์ ครู
5. นางพิมพา อินทรมณี ครู
6. นายอำนาจ ฉิมนอก ครู
7. นายธนวัฒน์ สระสงคราม ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นัฐชา เนื่องกระโทก ครูผู้สอน
2. นางเรณูมาศ เดชพร

แผนที่