HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองปรึก


ที่ตั้ง  หมู่ 15 หนองปรึก ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30140 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  98 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  85.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.นีรชร เผือกฟัก ครู
2. นางสมพร รอดใหม่ ครู
3. นางอรอนงค์ สุรารักษ์ ครู
4. นายอุดม รั่งกระโทก ครู
5. น.ส.นงนุช กวนกระโทก ครู
6. นางยุวดี จันทสิริพงศ์ ครู
7. นางพัฒน์ณารา สร้อยสวัสดิ์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ประกาย หลอมประโคน ครูผู้สอน
2. น.ส.วิภา กาพย์กระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายโอภาส เต็งชัยกุล ครุผู้สอน

แผนที่