HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา


ที่ตั้ง  หมู่ 7 ด่านกะตา ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  56 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเศรษฐเมธ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางอุดมรัตน์ ปุงมา ครู
3. นางวัชรา สลางสิงห์ ครู
4. นางกุหลาบ สุวรรณะ ครู
5. นางขวัญเมือง ดอกคำ ครู
6. นายณฐภัค สุวรรณทา ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ชุติการญจน์ โพธิกนิษฐ ครูผู้สอน

แผนที่