HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านนาตะคุ


ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านนาตะคุ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  117 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  35.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายสุขสมชัย โสมาบุตร ครู
3. นายเรืองชัย โคตรภูธร ครู
4. นางทัศนีย์ ข่าขันมะลี ครู
5. นางรัญจวน ซ่อนกลิ่น ครู
6. นางรังษิยา โคตรภูธร ครู
7. นางอาภาวรรณ ศรีวงศ์ศา ครู
8. นายบุญส่ง ประทุมวัน ครู
9. นายบุญเรียง ข่าขันมะลี ครู
10. นางอุบล ประทุมวัน ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสันติ คงปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.นันทิดา ถิ่นสุวรรณ ครูผู้สอน

แผนที่