HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองนา


ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองนา ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  108 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  38.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายฉัตรชัย ชุ่มกลาง ครู
2. น.ส.พรวิณี เฉานอก ครู
3. น.ส.เนรมิตร สุดชนะ ครู
4. นายสุบงกช คล่องการ ครู
5. น.ส.สุพรรณี พงษ์เสดา ครู
6. นางศิรารัตน์ คล่องการ ครู
7. นางน้ำทิพย์ รักบุญ ครู
8. น.ส.ปนัดดา โมรานอก ครู
9. น.ส.ปะนัตดา บุปผาวาส ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางรัตนาภรณ์ ธรรมวัฒน์

แผนที่