HRIS@Korat2

โรงเรียนสามัคคีวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  34 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชนิกูล สว่างพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายปราโมช เมี้ยนจินดา ครู
3. นางประไพ โคกาอินทร์ ครู
4. น.ส.ทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ม่วงชูอินทร์ นักการภารโรง

แผนที่