HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  27 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายคำรณ เจริญศิริ ครู
2. นายอารมย์ นิตย์ด่านกลาง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.สุมาลี โชติชุม เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นางภัณฑิรา สิงหะกุลพิทักษ์
3. นายธนชิต บุญเจือ
4. น.ส.วารุณี วันทา ครู

แผนที่