HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  19 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  257 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  37.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมดี พรหนองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางรัศมี จันทร์หอม ครู
3. น.ส.จุฑารัตน์ วันทะวงษ์ ครู
4. นางจีราภรณ์ จูมพลสา ครู
5. น.ส.วาสนา ดวงตา ครู
6. น.ส.กันยารัตน์ แสนพรมราช ครู
7. น.ส.อรวรรณ สายสุนทร ครู
8. นางเนตรนภา แทนนคร ครู
9. น.ส.ไอลดา ทองจันทร์ ครู
10. นางเต็มดวง หวังปรุงกลาง ครู
11. น.ส.พวงทอง กลางสวัสดิ์ ครู
12. น.ส.นันทนา มูลวันดี ครู
13. น.ส.สิรธิดา สมศรี ครู
14. นายศุภฤกษ์ ทองศรี ครู
15. นายประยูร รำไธสง ครู
16. นางสุภาพร ธรรมธุระ ครู
17. นายวสันต์ แสงเพชร ครูผู้ช่วย
18. นางปิยะดา แบบนา ครูผู้ช่วย
19. น.ส.สิริพร บุญช่วย ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย เฉิดจำเริญ ครูผู้สอน
2. น.ส.ชลธิชา บุญทิน เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายอรุณ ทุมมา

แผนที่