HRIS@Korat2

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 15 อรพิมพ์ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  119 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  19.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ทัศนียา ทิพย์แสง ครู
2. น.ส.นันทพร อย่างสวย ครู
3. นางรุ่งระพี เสนาคลัง ครู
4. น.ส.สุภักตร์ ปลิงกระโทก ครู
5. น.ส.นภัสกรณ์ แจ้งหมื่นไวย ครู
6. น.ส.ศิราภรณ์ ดีไพร ครูผู้ช่วย
7. น.ส.นิอร เศษแก้ว ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่