HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหนองบัวกลาง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  116 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  6.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายโกเมน แตงกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายบุญเรือง ทองอิน ครู
3. น.ส.สุกัญญา ขุนโยธา ครู
4. น.ส.จตุพร ตุ้มไธสง ครู
5. น.ส.ประกายดาว บุญแย้ม ครู
6. น.ส.สิริพร โขลนกระโทก ครู
7. นางอุมาพร ยูสเปรมานนท์ ครู
8. น.ส.ศุภวรรณ โคตะบิน ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ทัศนีย์ มีพวงพินธุ์ ครูผู้สอน
2. น.ส.เกษชรินทร์ ภูมิศรีจันทร์ ครูผู้สอน
3. น.ส.สุภาวดี พินโคกสูง เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นายดำรง รัตนสุข นักการภารโรง
5. น.ส.พิรุณกานต์ แวววงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่