HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดเหมสูง


ที่ตั้ง  หมู่ 1 เหมสูง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  110 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายทนงศักดิ์ ยศกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.กัลยา สุขเจริญ ครู
3. น.ส.กัญจน์รัชต์ สุขกุล ครู
4. นางเกสร สุนทรวัฒน์ ครู
5. นายธรรมานุวัฒน์ ฝายสำโรง ครู
6. น.ส.พรทิพย์ แก่นพะเนาว์ ครู
7. น.ส.พัชรินทร์ ตุ่มงาม ครูผู้ช่วย
8. นายวรรธนศิลป์ ศรีเนาวรัตน์ ครูผู้ช่วย
9. น.ส.มุทิตา พันหล้า ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.อังคณา โคตรชมภู ครูผู้สอน
2. นายคณาวัฒน์ สระทองหลาง นักการภารโรง

แผนที่