HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านหัวอ่างพระราชดำริ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  8 คน
จำนวนนักเรียน  103 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุวิทย์ จงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายอนุเทพ ฝอยทอง ครู
3. นายอดุลย์ ขันติจิตร ครู
4. นางประนอม จงสูงเนิน ครู
5. นางประภัสสร ขันติจิตร ครู
6. น.ส.พนิดา หมู่ป่ารัง ครูผู้ช่วย
7. นายปาณัฐ สุวิทยศักดิ์ ครูผู้ช่วย
8. น.ส.อรณิช ร่มสบาย ครูผู้ช่วย
9. น.ส.กนกวรรณ แสนยามาศ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 8 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ประภาพร ถัดกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.ปาริชาติ เสียดกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางนัจนันท์ เทพเทียน ครูผู้สอน
4. น.ส.กฤษณา บุตรศรีวงษ์
5. นายเฉลิมศักดิ์ ร่มสนุก นักการภารโรง
6. น.ส.อัญชุลี สมรุส ครูผู้สอน
7. น.ส.ปรียานุช พิลัย ครูผู้สอน
8. นายประเทือง มีทอง ครูผู้สอน

แผนที่