HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบิง


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บิงใหญ่ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  58 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  72.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมัชชา เจียรณัย ครู
2. นางปิยวรรณ คลื่นกระโทก ครู
3. นายสุทิน เลิศบัวบาน ครูผู้ช่วย
4. น.ส.อรพินท์ สว่างเรียน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางลลิตา พรไชย ครูผู้สอน
2. นางวิภา ครึกกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. น.ส.เพ็ญพิมล นามกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. น.ส.วิไลวรรณ ทองครบุรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
5. น.ส.นงเยาว์ เครือจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่