HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตะคร้อ


ที่ตั้ง  หมู่ 2 ตะคร้อเหนือ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางดวงจันทร์ สุทธิ ครู
3. นายคูณ คมไธสง ครู
4. นายทศพร กิจนิตย์ชีว์ ครู
5. นางสมปอง พึ่งจันดา ครู
6. น.ส.ปวีณา หนองบุญ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอาคม ลาสุดตา เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่