HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 2 คลองมะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายศิริชัย โอมฤก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางกอบกุล มุมกระโทก ครู
3. นายไกวัล ประภาสโนบล ครู
4. นายชัยเรียน กุลเกษ ครู
5. นายนพรัตน์ ชัยนฤเวทย์ ครู
6. นายอรุณศักดิ์ อาสานอก ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวิชสุรัศม์ เซียงกระโทก

แผนที่