HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง


ที่ตั้ง  หมู่ 13 บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  74 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  31.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.อาริยา กิ่งพุดซา ครู
3. นางอัญชุลี เคียงรัมย์ ครู
4. นายวัญณะชัย ฤทธิ์ไธสง ครู
5. นางวราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ครู
6. น.ส.ศุภลักษณ์ คำสิงห์นอก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญหนา พึ่งพิง

แผนที่