HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร


ที่ตั้ง  หมู่ 7 คลองสารเพชร ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  100 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ศศิธร รักษาพันธ์ ครู
2. นางปิยะวรรณ สันจะโป๊ะ ครู
3. นางนิสรา เขียนสุวรรณ ครู
4. นางชุมพร อ่อนอยู่ ครู
5. นางวรารัตน์ เพิ่มพูน ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.สุภัทรียา คบขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.มัทธลี สียางนอก ครูผู้สอน
3. นายวรวุฒิ ต่วนกระโทก

แผนที่