HRIS@Korat2

โรงเรียนไทรทอง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านคลองเมือง ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  94 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  32.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  32.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.พิมพิมุก ผดุงฐิติพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ภัทรวดี ชุดไธสง ครู
3. นางอนงค์ลักษณ์ ประยูรหาญ ครู
4. นายวัชพล พระไตรยะ ครู
5. น.ส.ชิตวรรณ ฝ่ายเทศ ครู
6. นางลำแพน ทิศกระโทก ครู
7. น.ส.ปาจรีย์ เรืองมะเริง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสิริวิมล เทพศรีดา ครูผู้สอน
2. นายไมล์ อินนา

แผนที่