HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโจด


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านโจด ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  93 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายประจักษ์ กิ่งสันเทียะ ครู
3. นายธราวุฒิ โชคทรัพย์ ครู
4. นางวันเพ็ญ แจ้งไพร ครู
5. น.ส.เกรียงจิตร ฝ่ายกระโทก ครู
6. นายบุญผ่าน บรรณสาร ครู
7. น.ส.เกศนี เพชรกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ปิยะพรรณ ผึ่งกระโทก
2. นายลำยอง แก่นกระโทก

แผนที่