HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านห้วยปอ


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  91 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  34.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายอมรภัทร สุรนานนท์ ครู
3. นางสังวร น้อยหนองหว้า ครู
4. นางอัจฉรา เรียงสนาม ครู
5. นายไพฑูรย์ น้อยหนองหว้า ครู
6. นางศรีไพร พนมศรี ครู
7. นางเกษรา ชนะเพีย ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่