HRIS@Korat2

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ


ที่ตั้ง  หมู่ 14 ตลาดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  14 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  314 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวิทยา จิตเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางโชติภา บรรจงรอด ครู
3. น.ส.เมวิกา ลุนหล้า ครู
4. นางอลงญา มองเพ็ชร์ ครู
5. น.ส.ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว ครู
6. น.ส.พอดี สวัสดิ์รัมย์ ครู
7. นางวิพาห์วัน พรหมมีชัย ครู
8. นางโพธิ์ทอง จิตเงิน ครู
9. นางยลนภา พรวนกระโทก ครู
10. นางอุไร วัชรินทร์รัตน์ ครู
11. นายประสงค์ อิงชัยภูมิ ครู
12. น.ส.พนิดา เทียมทะนงค์ ครูผู้ช่วย
13. นายพรเทพ กิ่งนอก ครูผู้ช่วย
14. น.ส.นฤมล แสงทอง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.สุพัตรา ศุภรานันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายสถาพร วีระนันท์ ครุผู้สอน
3. น.ส.อัญรินทร์ ไกรคุ้ม

แผนที่