HRIS@Korat2

โรงเรียนโคกวังวนวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 4 โคกวังวน ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  120 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  28.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางอรทัย พรมวัง ครู
3. นางสุดใจ รัตนประภาวรรณ ครู
4. นายประกิจ กระจ่างโพธิ์ ครู
5. นางประทุม คำกายปรง ครู
6. นายธนัช พัธนภาคินทร์ ครู
7. น.ส.ฐิติพร บุญสุวรรณ ครู
8. นางอุรา กาญจนรัตน์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.พนิดา จันทรประสพ ครูผู้สอน

แผนที่