HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านหัวอ่างพระราชดำริ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  8 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  8 คน
จำนวนนักเรียน  118 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.อรอนงค์ ตวยกระโทก ครู
3. น.ส.พิมพ์ศิริ แก้วตะพาน ครู
4. น.ส.เขมมิกา ปักนอก ครู
5. น.ส.วราภรณ์ เหมราช ครูผู้ช่วย
6. น.ส.มัณฑนา ขนายกลาง ครูผู้ช่วย
7. น.ส.พัชราภา กุณพรม ครูผู้ช่วย
8. น.ส.ดาราทิพย์ เพ็งพันศรี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 8 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ประภาพร ถัดกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.ปาริชาติ เสียดกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางนัจนันท์ เทพเทียน ครูผู้สอน
4. น.ส.กฤษณา บุตรศรีวงษ์
5. นายเฉลิมศักดิ์ ร่มสนุก นักการภารโรง
6. น.ส.อัญชุลี สมรุส ครูผู้สอน
7. น.ส.ปรียานุช พิลัย ครูผู้สอน
8. นายประเทือง มีทอง ครูผู้สอน

แผนที่