HRIS@Korat2

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 12 โพธิ์น้อย ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  174 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางเนตรชนก ทรวงโพธิ์ ครู
3. นางบุญเรือน บัวแดง ครู
4. น.ส.เฟื่องฟ้า เมฆฉาย ครู
5. นางดรุณี เนตรพล ครู
6. นางเมษยา ชูชาติ ครู
7. นางปิ่นทอง เนตรกลาง ครู
8. น.ส.จุฬาภรณ์ ลุนจันดา ครูผู้ช่วย
9. น.ส.สุดารัตน์ ประมุลจะนัง ครูผู้ช่วย
10. น.ส.ธนาภรณ์ กลายกลาง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ณพัชร ลบบำรุง ครูผู้สอน
2. นางโสมนัส เผื่อนงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางพูนศรี ข้องนอก ครูผู้สอน
4. นายคึกฤทธิ์ เปลี่ยนโพธิ์
5. น.ส.ชฎาธาร คำสุภาพ ครูวิทยาศาสตร์

แผนที่