HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนวัดรวง


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านรวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  289 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  33.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประสิทธิ์ เดชครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.เจนจิรา ตันตระกูล ครู
3. นางภิรดี เพิ่มพูน ครู
4. น.ส.มยุรี เผื่อนงูเหลือม ครู
5. น.ส.สุภาวดี สาเงิน ครู
6. น.ส.กัญญรัตน์ อิสระชาติ ครู
7. นางนิยม มัจฉาชาติ ครู
8. นายสมหมาย ตากงูเหลือม ครู
9. นายชวนากร บัวแดง ครู
10. นายสุรชาติ นาคดิลก ครู
11. น.ส.ดาวเรือง ขึงโพธิ์ ครู
12. น.ส.พัชสนันท์ จันทรนุช ครูผู้ช่วย
13. น.ส.รัชนี ทรัพย์นา ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสัน หนานโพธิ์
2. นางแสงดาว พรมงูเหลือม พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่