HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  6 คน
จำนวนนักเรียน  168 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  27.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวีรชัชช์ นิลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายธนากร บังพิมาย ครู
3. นางสุภาวดี พงศ์ภาวิชญาภรณ์ ครู
4. นายชัยวิชิต สายแก้ว ครู
5. นางเยาวลักษณ์ แปลกผักแว่น ครู
6. นางสมนา สันบุญเป็ง ครู
7. นายสามารถ สังข์สีแก้ว ครู
8. นายสมหมาย มุ่งศีลธรรม ครู
9. นางสุวรรณี โตหมื่นไวย ครู
10. นายอริย์รัช ทับทะมาศ ครู
11. น.ส.วราภรณ์ คชรินทร์ ครู
12. นางยุพา ทรัพย์สิน ครู
13. นายศรีสุวรรณ ศรีหาตา ครู
14. นายณัฐวุฒิ อารมณ์เพียร ครูผู้ช่วย
15. น.ส.วรรณภรณ์ บัวสาย ครูผู้ช่วย
16. น.ส.สุพรรณี ชื่นจิตร ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 6 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ปวิตรา สายจริงวงค์ ครูผู้สอน
2. น.ส.อัญชลี สกุลยอดเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. น.ส.นิตยา ทองดี
4. น.ส.กฤติญา ดินไธสง
5. นายสมบัติ คงวงษ์
6. น.ส.ดุษิตา คำจันดา ครูผู้สอน

แผนที่