HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านห้วยแคน


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหัวนาคำพัฒนา ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  14 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  129 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางภนิตา เศรษฐคุณากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางวรลักษณ์ หาญโก่ย ครู
3. น.ส.ละออง ถ้ำสูงเนิน ครู
4. นางขวัญจิตร ป้องนาน ครู
5. นางพัสวี ดวงท้าวเศรษฐ ครู
6. น.ส.มลิวัลย์ ปะวะถา ครู
7. น.ส.ชลธิชา ปิตาละเต ครู
8. นายสมพร หาญโก่ย ครู
9. นางประภาวรรณ ไขแสง ครู
10. นายโอภาส วงษ์สุรินทร์ ครู
11. น.ส.ศิริขวัญ ปัจจัยโคถา ครูผู้ช่วย
12. นางบุษรา โตกระโทก ครูผู้ช่วย
13. นางกัลยวรรธ์ ย่ามกลาง ครูผู้ช่วย
14. น.ส.เปียทิพย์ ย่านงูเหลือม ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนภาพร วิทิตวุฒินันท์ ครูผู้สอน
2. น.ส.สุวรรณา เปลื้องกลาง ครูผู้สอน
3. น.ส.อารีรัตน์ ดุจจานุทัศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. น.ส.อ้อมใจ สาแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่